कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

विभाग 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
कृषी394638628751
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग948378399
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय663210225
सहकार606150149320
सहकार - वस्‍त्रोद्योग0105859
सहकार - पणन670100113
कौशल्य विकास व उद्योजकता4788099
पर्यावरण12267851896
वित्त161817350401
वित्त - व्यय2042430
वित्त - सुधारणा3102832
वित्त - लेखा व कोषागारे878145168
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण631313
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती102017179226
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार00011
सामान्य प्रशासन - सेवा23162896163
सामान्य प्रशासन - निवडणूक4171123
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)7201928
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण215125133
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण215506514
उच्च व तंत्र शिक्षण441612362434
गृह - पोलीस651008548585108
गृह - तुरुंग0217477
गृह - परिवहन आणि बंदरे53514012011345
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क759232253
गृहनिर्माण444826118236
उद्योग8109767794
ऊर्जा134878114161718
कामगार131617141187
माहिती तंत्रज्ञान1410114580
विधी व न्याय1512782116
मराठी भाषा1001213
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये914169931032
अल्पसंख्याक विकास10135
संसदीय कार्य00011
नियोजन1008081
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा1433239259
सार्वजनिक आरोग्य29191716871752
सार्वजनिक बांधकाम62645115441721
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक76684720462237
महसूल - वन17914269
महसूल - मदत व पुनर्वसन20192410901153
ग्राम विकास48593625502693
शालेय शिक्षण व क्रीडा67323636033738
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य272725287366
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग2128893
आदिवासी विकास765179197
नगर विकास १ - नागरी नियोजन19172310721131
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 36614328182958
जलसंधारण181115327371
जलसंपदा12185114149
पाणीपुरवठा व स्वच्छता161923743801
महिला व बाल विकास106512431264
एकूण प्रलंबित110810388823399837026
Back to Top