कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

विभाग 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
कृषी14342530183091
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग5101113981424
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय41234408539
सहकार711420261366
सहकार - वस्‍त्रोद्योग033150156
सहकार - पणन1143138156
कौशल्य विकास व उद्योजकता456269284
पर्यावरण9725817858
वित्त187714331465
वित्त - व्यय2039297
वित्त - सुधारणा2115862
वित्त - लेखा व कोषागारे236257268
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण8817834867
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती703245255
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार00022
सामान्य प्रशासन - सेवा00044
सामान्य प्रशासन - निवडणूक30025
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)4614562586
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण410303308
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण033728734
उच्च व तंत्र शिक्षण15231327502801
गृह - पोलीस58728595429757
गृह - तुरुंग001138139
गृह - परिवहन आणि बंदरे19303811731260
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क969595619
गृहनिर्माण3022189331003
उद्योग6131117721802
ऊर्जा534754706860
कामगार1188100127
माहिती तंत्रज्ञान314423431
विधी व न्याय334168178
मराठी भाषा713175895
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये71010357384
अल्पसंख्याक विकास1016264
संसदीय कार्य2313238
नियोजन10034
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा723558570
सार्वजनिक आरोग्य11613710842854646
सार्वजनिक बांधकाम26283313031390
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक40474729743108
महसूल - वन131017162202
महसूल - मदत व पुनर्वसन16272123782442
ग्राम विकास46424269217051
शालेय शिक्षण व क्रीडा16333277167797
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य172334706780
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग194286300
आदिवासी विकास338169183
नगर विकास १ - नागरी नियोजन871614801511
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 19406464916614
जलसंधारण002157159
जलसंपदा4915396424
पाणीपुरवठा व स्वच्छता13134413151385
महिला व बाल विकास371921512180
एकूण प्रलंबित7419179346923971831
Back to Top