कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

विभाग 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
कृषी261117596650
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग171715488537
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय645265280
सहकार877483258502
सहकार - वस्‍त्रोद्योग0238388
सहकार - पणन1429121146
कौशल्य विकास व उद्योजकता463160173
पर्यावरण191528840902
वित्त101418243285
वित्त - व्यय1001213
वित्त - सुधारणा0243238
वित्त - लेखा व कोषागारे34695108
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण41027
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती292010186245
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार00011
सामान्य प्रशासन - सेवा14038
सामान्य प्रशासन - निवडणूक6536478
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)9245873
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण333216225
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण543525537
उच्च व तंत्र शिक्षण241712416469
गृह - पोलीस767910356935951
गृह - तुरुंग310104108
गृह - परिवहन आणि बंदरे62433211241261
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क698414437
गृहनिर्माण1810385116
उद्योग1491510831121
ऊर्जा584236678814
कामगार139680108
माहिती तंत्रज्ञान1278160187
विधी व न्याय1752529
मराठी भाषा13920124166
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये976341363
अल्पसंख्याक विकास8133143
संसदीय कार्य7322537
नियोजन0027375
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा777211232
सार्वजनिक आरोग्य25191520872146
सार्वजनिक बांधकाम383021710799
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक83685314091613
महसूल - वन13832145
महसूल - मदत व पुनर्वसन41293611911297
ग्राम विकास69726636543861
शालेय शिक्षण व क्रीडा102333549865156
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य311812356417
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग483133148
आदिवासी विकास11137277308
नगर विकास १ - नागरी नियोजन141417886931
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 77657234513665
जलसंधारण595243262
जलसंपदा6734157
पाणीपुरवठा व स्वच्छता363885897
महिला व बाल विकास917815381572
एकूण प्रलंबित11228648383676339587
Back to Top