कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

विभाग 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
कृषी513220745848
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग181118423470
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय621153162
सहकार72525362239
सहकार - वस्‍त्रोद्योग3315562
सहकार - पणन6108102126
कौशल्य विकास व उद्योजकता867110131
पर्यावरण293017735811
वित्त1465156181
वित्त - व्यय00033
वित्त - सुधारणा10258
वित्त - लेखा व कोषागारे0423945
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण1341826
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती183290113
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार50016
सामान्य प्रशासन - सेवा262521208280
सामान्य प्रशासन - निवडणूक450110
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)1619131159
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण544167180
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण521367375
उच्च व तंत्र शिक्षण201210689731
गृह - पोलीस737611338014063
गृह - तुरुंग2005254
गृह - परिवहन आणि बंदरे505753651811
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क6116177200
गृहनिर्माण352936336436
उद्योग111212587622
ऊर्जा55576711391318
कामगार2375769
माहिती तंत्रज्ञान4565873
विधी व न्याय9953861
मराठी भाषा70007
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये51017463495
अल्पसंख्याक विकास12003
संसदीय कार्य00000
नियोजन123106112
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा988146171
सार्वजनिक आरोग्य13201213831428
सार्वजनिक बांधकाम67747615111728
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक63546424342615
महसूल - वन22813185228
महसूल - मदत व पुनर्वसन18131616711718
ग्राम विकास72585717591946
शालेय शिक्षण व क्रीडा36243931603259
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य365358102
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग55389102
आदिवासी विकास1112479106
नगर विकास १ - नागरी नियोजन16128808844
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 51516322672432
जलसंधारण1345171193
जलसंपदा2291398142
पाणीपुरवठा व स्वच्छता20410519553
महिला व बाल विकास16121210801120
एकूण प्रलंबित10718769172901331877
Back to Top