कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

विभाग 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
कृषी38454427172844
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग19152512651324
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय114444450
सहकार664330168307
सहकार - वस्‍त्रोद्योग131135140
सहकार - पणन515136147
कौशल्य विकास व उद्योजकता31113203230
पर्यावरण121210830864
वित्त1812613781414
वित्त - व्यय1038589
वित्त - सुधारणा0204951
वित्त - लेखा व कोषागारे414224233
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण211824650713
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती753271286
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार50005
सामान्य प्रशासन - सेवा20002
सामान्य प्रशासन - निवडणूक61012441
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)687482503
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण320290295
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण1382685708
उच्च व तंत्र शिक्षण40476724712625
गृह - पोलीस71726489719178
गृह - तुरुंग110132134
गृह - परिवहन आणि बंदरे53486310701234
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क476654671
गृहनिर्माण282634750838
उद्योग69817011724
ऊर्जा976449448658
कामगार10636079
माहिती तंत्रज्ञान1137424445
विधी व न्याय52998114
मराठी भाषा2314114088
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये478346365
अल्पसंख्याक विकास2223238
संसदीय कार्य4441325
नियोजन00055
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा334505515
सार्वजनिक आरोग्य50222939614062
सार्वजनिक बांधकाम50462911721297
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक77886230123239
महसूल - वन199577110
महसूल - मदत व पुनर्वसन29252121742249
ग्राम विकास47626163826552
शालेय शिक्षण व क्रीडा40385473587490
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य233533810901
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग355261274
आदिवासी विकास967125147
नगर विकास १ - नागरी नियोजन13281813711430
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 49614759996156
जलसंधारण336193205
जलसंपदा61413302335
पाणीपुरवठा व स्वच्छता691411811210
महिला व बाल विकास10131020562089
एकूण प्रलंबित10179869356419067128
Back to Top