कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

विभाग 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
कृषी26272920402122
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग10121113811414
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय430547554
सहकार10590788361109
सहकार - वस्‍त्रोद्योग401129134
सहकार - पणन103119123
कौशल्य विकास व उद्योजकता626299313
पर्यावरण1882010881134
वित्त12161812701316
वित्त - व्यय2222026
वित्त - सुधारणा1212832
वित्त - लेखा व कोषागारे757212231
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण15122611991252
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती272536302390
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार00000
सामान्य प्रशासन - सेवा17110937
सामान्य प्रशासन - निवडणूक00022
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)4413704725
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण101351353
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण615790802
उच्च व तंत्र शिक्षण14211832243277
गृह - पोलीस6262641121211400
गृह - तुरुंग014159164
गृह - परिवहन आणि बंदरे633447767911
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क4315526548
गृहनिर्माण29194613551449
उद्योग25319361946
ऊर्जा465349700848
कामगार21117176215
माहिती तंत्रज्ञान1244653
विधी व न्याय27102654
मराठी भाषा1259935
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये25105454494
अल्पसंख्याक विकास2232936
संसदीय कार्य100910
नियोजन3124753
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा428701715
सार्वजनिक आरोग्य21361841504225
सार्वजनिक बांधकाम35364013631474
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक39475436303770
महसूल - वन212524393463
महसूल - मदत व पुनर्वसन22222829943066
ग्राम विकास67546781528340
शालेय शिक्षण व क्रीडा31173883748460
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य323734802905
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग653204218
आदिवासी विकास64596111
नगर विकास १ - नागरी नियोजन1117911811218
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 25285183988502
जलसंधारण2410136152
जलसंपदा1067567590
पाणीपुरवठा व स्वच्छता10141415241562
महिला व बाल विकास1216923062343
एकूण प्रलंबित9328209527697279676
Back to Top