कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

विभाग 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
कृषी1311511841213
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग93216311645
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय211333337
सहकार5053169041023
सहकार - वस्‍त्रोद्योग220155159
सहकार - पणन9418599
कौशल्य विकास व उद्योजकता131353358
पर्यावरण85613711390
वित्त713116531674
वित्त - व्यय0203941
वित्त - सुधारणा0204547
वित्त - लेखा व कोषागारे255335347
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण111810808847
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती28105150193
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार00022
सामान्य प्रशासन - सेवा1953734
सामान्य प्रशासन - निवडणूक32027
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)140745750
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण011402404
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण210827830
उच्च व तंत्र शिक्षण710536193641
गृह - पोलीस6564311348013640
गृह - तुरुंग000160160
गृह - परिवहन आणि बंदरे52281513441439
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क313628635
गृहनिर्माण2819519391991
उद्योग64522212236
ऊर्जा424525581693
कामगार892211230
माहिती तंत्रज्ञान2328996
विधी व न्याय1202730
मराठी भाषा6223040
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये312578584
अल्पसंख्याक विकास3002528
संसदीय कार्य3107175
नियोजन2105962
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा6123875896
सार्वजनिक आरोग्य2125242014249
सार्वजनिक बांधकाम2921913211380
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक41543033433468
महसूल - वन1561275297
महसूल - मदत व पुनर्वसन147335733597
ग्राम विकास37472289499055
शालेय शिक्षण व क्रीडा39261190929168
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य23161615761631
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग120229232
आदिवासी विकास583195211
नगर विकास १ - नागरी नियोजन1661211231157
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 40711796079735
जलसंधारण377161178
जलसंपदा471731743
पाणीपुरवठा व स्वच्छता12128458490
महिला व बाल विकास72225812592
एकूण प्रलंबित7116643018438386059
Back to Top