कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

विभाग 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
कृषी226723779891
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग5103500518
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय454268281
सहकार625928228377
सहकार - वस्‍त्रोद्योग2007375
सहकार - पणन413108116
कौशल्य विकास व उद्योजकता140149154
पर्यावरण142011719764
वित्त13123214242
वित्त - व्यय1002122
वित्त - सुधारणा0103132
वित्त - लेखा व कोषागारे35191100
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण02013
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती1027108127
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार00022
सामान्य प्रशासन - सेवा81581849
सामान्य प्रशासन - निवडणूक3233139
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)21393862
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण014200205
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण201508511
उच्च व तंत्र शिक्षण12149444479
गृह - पोलीस53646559276109
गृह - तुरुंग0129598
गृह - परिवहन आणि बंदरे50722911351286
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क734366380
गृहनिर्माण262729840922
उद्योग57810021022
ऊर्जा455337650785
कामगार7364561
माहिती तंत्रज्ञान715123136
विधी व न्याय4672340
मराठी भाषा1300316
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये6125349372
अल्पसंख्याक विकास1112225
संसदीय कार्य12238
नियोजन1306872
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा140225230
सार्वजनिक आरोग्य25351218871959
सार्वजनिक बांधकाम45764913491519
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक33351817571843
महसूल - वन7751433
महसूल - मदत व पुनर्वसन1321912331276
ग्राम विकास27412436183710
शालेय शिक्षण व क्रीडा21301547254791
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य651355367
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग351129138
आदिवासी विकास6106253275
नगर विकास १ - नागरी नियोजन3106788807
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 34974131303302
जलसंधारण678313334
जलसंपदा445134147
पाणीपुरवठा व स्वच्छता269828845
महिला व बाल विकास66514541471
एकूण प्रलंबित6368875313737439428
Back to Top