कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

विभाग 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
कृषी72336523112481
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग122840858938
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय3105438456
सहकार777881476712
सहकार - वस्‍त्रोद्योग201114117
सहकार - पणन014179184
कौशल्य विकास व उद्योजकता2411181198
पर्यावरण1436776799
वित्त32172410821155
वित्त - व्यय0007070
वित्त - सुधारणा0037982
वित्त - लेखा व कोषागारे1144224243
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण281521293357
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती92425644702
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार01034
सामान्य प्रशासन - सेवा201114449
सामान्य प्रशासन - निवडणूक01012
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)10104297321
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण730263273
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण220630634
उच्च व तंत्र शिक्षण629112013691642
गृह - पोलीस76797174977723
गृह - तुरुंग210126129
गृह - परिवहन आणि बंदरे32314311081214
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क485601618
गृहनिर्माण7126549741125
उद्योग13111014431477
ऊर्जा72487412171411
कामगार181219233282
माहिती तंत्रज्ञान275257308444
विधी व न्याय5234757
मराठी भाषा11341533
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये877434456
अल्पसंख्याक विकास7511102125
संसदीय कार्य310812
नियोजन20147
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा577409428
सार्वजनिक आरोग्य45404034323557
सार्वजनिक बांधकाम46474917161858
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक48355324562592
महसूल - वन301714238299
महसूल - मदत व पुनर्वसन27301518321904
ग्राम विकास58566651405320
शालेय शिक्षण व क्रीडा42225166026717
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य41641527588
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग365221235
आदिवासी विकास3110194208
नगर विकास १ - नागरी नियोजन1718810841127
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 19343046854768
जलसंधारण463137150
जलसंपदा898267292
पाणीपुरवठा व स्वच्छता1472011821223
महिला व बाल विकास871618491880
एकूण प्रलंबित109598012235638059678
Back to Top