कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

विभाग 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
कृषी4572729121101
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग5713617642
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय1967293325
सहकार5210473264493
सहकार - वस्‍त्रोद्योग0328085
सहकार - पणन789156180
कौशल्य विकास व उद्योजकता2413864109
पर्यावरण141611828869
वित्त944024368526
वित्त - व्यय11222035
वित्त - सुधारणा4404351
वित्त - लेखा व कोषागारे1154137157
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण7991796
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती111419263307
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार440210
सामान्य प्रशासन - सेवा402513280
सामान्य प्रशासन - निवडणूक351092110
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)1312797129
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण015231237
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण232561568
उच्च व तंत्र शिक्षण144330581668
गृह - पोलीस135945958906178
गृह - तुरुंग221101106
गृह - परिवहन आणि बंदरे622523888998
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क354445457
गृहनिर्माण265035246357
उद्योग13241011601207
ऊर्जा487251810981
कामगार4871368136
माहिती तंत्रज्ञान795237258
विधी व न्याय29222047118
मराठी भाषा51212218247
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये302113375439
अल्पसंख्याक विकास0335965
संसदीय कार्य7232436
नियोजन1211620
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा5106252273
सार्वजनिक आरोग्य1671635123102691
सार्वजनिक बांधकाम2344569931116
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक25426516371769
महसूल - वन61318113150
महसूल - मदत व पुनर्वसन15161513911437
ग्राम विकास18545539884115
शालेय शिक्षण व क्रीडा33453054035511
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य596395415
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग345166178
आदिवासी विकास5106339360
नगर विकास १ - नागरी नियोजन6157870898
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 17436138523973
जलसंधारण157249262
जलसंपदा71417119157
पाणीपुरवठा व स्वच्छता1589926958
महिला व बाल विकास9151116171652
एकूण प्रलंबित123912559904081244296
Back to Top