कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

विभाग 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
कृषी78614212751456
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग1248654678
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय153346355
सहकार483920472579
सहकार - वस्‍त्रोद्योग4119298
सहकार - पणन767208228
कौशल्य विकास व उद्योजकता18414128164
पर्यावरण14144900932
वित्त263221640719
वित्त - व्यय1004142
वित्त - सुधारणा2005557
वित्त - लेखा व कोषागारे325174184
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण10001
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती779353376
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार00022
सामान्य प्रशासन - सेवा3100233
सामान्य प्रशासन - निवडणूक112119123
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)889171196
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण112240244
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण111574577
उच्च व तंत्र शिक्षण222450730826
गृह - पोलीस675810165036729
गृह - तुरुंग120113116
गृह - परिवहन आणि बंदरे17202210941153
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क201714476527
गृहनिर्माण301919426494
उद्योग109812791306
ऊर्जा5453409681115
कामगार162231203272
माहिती तंत्रज्ञान644264278
विधी व न्याय25271399164
मराठी भाषा2023438
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये61106432509
अल्पसंख्याक विकास1367282
संसदीय कार्य4344455
नियोजन3771128
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा376298314
सार्वजनिक आरोग्य46596229093076
सार्वजनिक बांधकाम23301211791244
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक24202018531917
महसूल - वन401117207275
महसूल - मदत व पुनर्वसन1592015001544
ग्राम विकास28331942354315
शालेय शिक्षण व क्रीडा26233156135693
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य2183407439
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग334196206
आदिवासी विकास253369379
नगर विकास १ - नागरी नियोजन1595939968
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 39381640704163
जलसंधारण682253269
जलसंपदा22513190230
पाणीपुरवठा व स्वच्छता141849741010
महिला व बाल विकास1310916921724
एकूण प्रलंबित9437607214607848502
Back to Top