तक्रारींचा अहवाल

विभाग एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर पुनर्निर्देशित पुनर्वाटप वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद ( समाधानी ) बंद ( असमाधानी )
कृषी79856562 140318%7060 2188504 715565940
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय24522096 35214%1100 31200 381922173
सहकार1589715323 5744%300 025395 124111604144
सहकार - पणन15611334 22715%890 155761 51125208
सहकार - वस्‍त्रोद्योग379281 9826%160 9063 1022555
ऊर्जा1353212415 11148%920 2765250 5101382266
पर्यावरण38892957 93224%900 08410 12419538
वित्त32032487 71622%4670 610162 262130357
वित्त - लेखा व कोषागारे734550 18425%1100 18051 546981
वित्त - व्यय142100 4230%320 009 17822
वित्त - सुधारणा238181 5724%410 906 115724
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण38363835 10%10 000 02900917
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)898702 19622%1880 602 0546156
सामान्य प्रशासन - निवडणूक1091968 12311%850 2400 14759209
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण695452 24335%80 0103118 1437672
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती17391365 37422%1470 290194 41010355
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार172171 11%10 000 014031
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण1324757 56743%250 20522 18650107
सामान्य प्रशासन - सेवा20532020 332%330 000 01601418
उच्च व तंत्र शिक्षण71466318 82612%3390 1191360 2550091284
गृह - तुरुंग20085 11558%220 1092 0787
गृह - पोलीस1917812438 671635%13790 19426422304 197100452363
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क1488967 52135%1640 210332 4823144
गृह - परिवहन आणि बंदरे100858929 115411%2160 2539805 6972081712
गृहनिर्माण64175924 4918%3820 274732 345671356
उद्योग25211223 129851%7660 227164136 51032189
माहिती तंत्रज्ञान31522874 2789%80 22433 222462408
कामगार49774705 2725%50 00266 13814878
विधी व न्याय21742011 1637%1590 400 01568443
मराठी भाषा994956 384%330 500 0738217
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये39673452 51413%560 2147289 203003439
अल्पसंख्याक विकास744662 8211%740 800 0510152
संसदीय कार्य301246 5518%540 100 020244
नियोजन13861355 292%250 202 01145198
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा18441581 26314%720 180101 01326255
सार्वजनिक आरोग्य60843016 306850%13910 5801551 682422557
सार्वजनिक बांधकाम1253111297 123410%1850 320988 2993141980
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक1586413943 191912%1540 432451407 70114342438
महसूल - वन32522989 2638%1420 130104 42475514
महसूल - मदत व पुनर्वसन30991545 145147%6120 178273378 101280206
ग्राम विकास1532410947 432828%2170 3821931812 6892931572
शालेय शिक्षण व क्रीडा122326538 569147%2290 3839221230 2725588944
कौशल्य विकास व उद्योजकता19181754 1649%220 01420 01446307
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य56095170 4398%110 067361 040231136
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग1008803 20520%330 30169 0696107
आदिवासी विकास24412061 36715%850 102636 31502545
नगर विकास १ - नागरी नियोजन54364465 96918%650 17234652 134211038
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 2390119745 415617%3660 1763073061 246108988831
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग1412737 67448%2760 2921793 59631106
जलसंधारण21071825 26813%1770 5842 01648174
जलसंपदा38913668 2196%1300 244817 03041615
पाणीपुरवठा व स्वच्छता29821972 101034%410 3557312 971565405
महिला व बाल विकास2212493 171978%15050 2616419 539598
एकूण249697201250 4819619%116660 16151397919321 161515797242735
Back to Top