तक्रारींचा अहवाल

विभाग एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर पुनर्निर्देशित पुनर्वाटप वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद ( समाधानी ) बंद ( असमाधानी )
कृषी95327434 207822%80 -13670994 40662911002
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय28682301 55719%10 01537 182064190
सहकार2187120768 11015%610 351894 92151805499
सहकार - पणन18051686 1197%40 15459 11423257
सहकार - वस्‍त्रोद्योग450316 13430%80 100102 1425757
ऊर्जा1819917345 8485%360 1456340 15141483135
पर्यावरण46953564 113124%4040 570117 42948614
वित्त42242910 131431%9840 770229 242509401
वित्त - लेखा व कोषागारे918687 23125%1070 70117 059691
वित्त - व्यय172146 2615%160 0010 012125
वित्त - सुधारणा267236 3112%170 0013 120828
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण51473898 124924%10120 1091280 02968930
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)1428703 72551%6340 8902 0546156
सामान्य प्रशासन - निवडणूक12871286 10%00 001 01003279
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण813463 35043%130 1157166 1338574
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती19851604 38119%890 30289 01196408
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार187187 00%00 000 015531
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण1541757 78451%2030 360516 29650107
सामान्य प्रशासन - सेवा22932257 362%340 200 01774480
उच्च व तंत्र शिक्षण96126339 327334%23530 213322360 2550311284
गृह - तुरुंग24886 16265%50 30149 5797
गृह - पोलीस2486013465 1133546%46290 63638112140 119109442476
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क18531307 54529%250 0144354 221126181
गृह - परिवहन आणि बंदरे1256911653 9127%3930 24126280 8994312213
गृहनिर्माण84076924 143617%10 41135833 353531554
उद्योग31801249 193161%12520 384164126 51057190
माहिती तंत्रज्ञान42044129 581%10 03225 03588523
कामगार63136098 2153%20 00213 049271158
विधी व न्याय25762524 522%450 700 01977527
मराठी भाषा16141579 352%270 700 11257322
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये48054303 50010%30 0188287 223767520
अल्पसंख्याक विकास921885 364%340 200 0707178
संसदीय कार्य258248 104%80 200 020444
नियोजन14841428 544%140 1316 21200212
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा22561599 65429%3990 220629 01331260
सार्वजनिक आरोग्य79733758 421453%10130 49182611 913067669
सार्वजनिक बांधकाम1495213488 146410%3410 50832 286111512169
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक2003116239 377419%270 012122003 532133262750
महसूल - वन42493798 45111%790 820199 913177621
महसूल - मदत व पुनर्वसन46191570 303966%15990 748289393 101296206
ग्राम विकास1991111498 835942%1210 061582012 6897291645
शालेय शिक्षण व क्रीडा150066543 846156%250 967491406 2725592945
कौशल्य विकास व उद्योजकता23212012 29213%780 211930 01670341
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य73586453 90512%1360 1040719 050901362
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग12271010 21718%00 00217 0873136
आदिवासी विकास29052777 1174%00 01114 22103653
नगर विकास १ - नागरी नियोजन61104825 121820%270 6381014 13337151103
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 2863420258 837529%21840 28762112944 160113478905
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग2318910 140861%6290 11228456 84793117
जलसंधारण23582172 1526%240 61184 01942221
जलसंपदा45663976 57413%20 4043993 03286678
पाणीपुरवठा व स्वच्छता38412287 119531%2950 43137674 461841436
महिला व बाल विकास2842506 233282%17660 5748519 540498
एकूण316063236444 7885125%211680 62892481623888 269018680348468
Back to Top