तक्रारींचा अहवाल

विभाग एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर पुनर्निर्देशित पुनर्वाटप वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद ( समाधानी ) बंद ( असमाधानी )
कृषी71576538 6189%70 886503 15248933
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय23562075 28112%190 60197 591902172
सहकार1479014293 4973%400 98357 83102503946
सहकार - पणन14411296 14510%110 135762 21088200
सहकार - वस्‍त्रोद्योग343255 8826%190 5058 620450
ऊर्जा1271011894 8166%40 2592214 496992144
पर्यावरण37072805 90224%1680 27310 12291514
वित्त27402458 28210%840 360161 12090354
वित्त - लेखा व कोषागारे658550 10816%390 13051 546981
वित्त - व्यय113100 1312%30 0010 07222
वित्त - सुधारणा219181 3817%230 807 014924
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण32613254 70%70 000 02414820
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)769696 739%700 102 0540156
सामान्य प्रशासन - निवडणूक1046968 787%440 2000 14759209
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण663439 22434%00 0101123 036272
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती15931351 24215%660 140162 0996355
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार165164 11%00 001 013430
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण1281753 52841%110 50502 10646107
सामान्य प्रशासन - सेवा19531946 70%60 100 01548393
उच्च व तंत्र शिक्षण66966227 4697%30 097369 049291266
गृह - तुरुंग19284 10856%210 9076 2777
गृह - पोलीस1773711783 595434%2230 14234412056 9293382264
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क1365932 43332%580 90340 26791141
गृह - परिवहन आणि बंदरे94248162 126213%240 075893 27065541567
गृहनिर्माण59225802 1202%30 47339 144351330
उद्योग23361223 111348%6280 180164136 51032189
माहिती तंत्रज्ञान29962809 1876%250 613125 02403397
कामगार45474439 1082%30 00100 53627809
विधी व न्याय19911962 291%280 100 01530432
मराठी भाषा992826 16617%1550 1100 0632194
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये37293361 36810%60 368285 62920429
अल्पसंख्याक विकास702659 436%390 400 0507151
संसदीय कार्य282245 3713%360 100 020144
नियोजन13411263 786%10 32450 01069182
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा17361549 18711%210 155101 01294251
सार्वजनिक आरोग्य50942955 213942%5180 3501568 182402553
सार्वजनिक बांधकाम1198911198 7917%130 10762 1592071942
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक1518213563 161911%20 62791230 102110842365
महसूल - वन29822938 441%70 2032 32414511
महसूल - मदत व पुनर्वसन28201540 128045%3930 253252372 101274206
ग्राम विकास1467110752 391927%160 7920251710 8989121554
शालेय शिक्षण व क्रीडा116956538 515744%60 936411229 2725588944
कौशल्य विकास व उद्योजकता17801607 17310%10 015616 01295297
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य53114894 4178%280 533347 437941071
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग920773 14716%70 10139 0670103
आदिवासी विकास23522044 30813%220 122666 21485544
नगर विकास १ - नागरी नियोजन52604325 93518%50 3257611 5933091009
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 2307919417 366216%770 793552960 191106178772
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग1271736 53542%1550 10217149 4624106
जलसंधारण20821817 26513%1680 65311 01637173
जलसंपदा36663603 632%40 73517 02976608
पाणीपुरवठा व स्वच्छता28531956 89731%20 0545275 751548405
महिला व बाल विकास2060493 156776%13570 2216419 539598
एकूण234020194491 3952817%46760 12731391418223 144215143141496
Back to Top