तक्रारींचा अहवाल

विभाग एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर पुनर्निर्देशित पुनर्वाटप वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद ( समाधानी ) बंद ( असमाधानी )
कृषी98566802 301931%20180 8111550 3195791951
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय27622210 53819%00 08521 92025182
सहकार1919318834 3502%770 1534212 12136505045
सहकार - पणन17211565 1569%210 15674 41324240
सहकार - वस्‍त्रोद्योग447291 15635%770 13061 523456
ऊर्जा1668515819 8595%340 0529281 15129462828
पर्यावरण43263468 85820%600 177617 42860607
वित्त40832632 145136%10820 1890179 12245373
वित्त - लेखा व कोषागारे866599 26731%1280 22068 4951485
वित्त - व्यय197100 9749%870 007 37822
वित्त - सुधारणा266205 6123%420 709 318124
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण47623898 86418%6560 801280 02968930
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)1286702 58445%5110 7102 0546156
सामान्य प्रशासन - निवडणूक12231218 50%40 100 0963255
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण768461 30740%40 0151152 038374
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती18341582 25214%60 40235 71156405
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार183181 21%00 101 015031
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण1479757 72249%1550 260523 18650107
सामान्य प्रशासन - सेवा22062202 40%40 000 01725467
उच्च व तंत्र शिक्षण91316332 279931%19780 138298360 2550241284
गृह - तुरुंग22386 13761%00 10124 12797
गृह - पोलीस2302713264 964742%36360 20234162253 140107582458
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क17331116 61636%100 0230376 0839158
गृह - परिवहन आणि बंदरे1162010355 126111%350 1249867 10983451985
गृहनिर्माण76316569 100313%270 194032 350671497
उद्योग30151226 178959%11320 340166146 51035189
माहिती तंत्रज्ञान40453599 43211%00 034190 13118475
कामगार58575730 1272%80 00103 1646381088
विधी व न्याय24072233 1747%1620 1200 01741491
मराठी भाषा14321337 957%410 32031 01049285
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये45094118 3889%00 4165202 173504508
अल्पसंख्याक विकास877813 647%610 300 0647166
संसदीय कार्य284246 3813%350 300 020244
नियोजन14301420 50%00 014 01192211
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा21001585 51525%2710 2041030 01329256
सार्वजनिक आरोग्य78313196 463559%26020 22101707 1052603593
सार्वजनिक बांधकाम1394012557 138310%1250 4501183 30104372114
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक1853115413 311017%1980 498121756 295126732658
महसूल - वन38123616 1965%10 10194 02995601
महसूल - मदत व पुनर्वसन39981566 242461%12630 457291403 101293206
ग्राम विकास1834711247 700138%3280 11446931791 7595351622
शालेय शिक्षण व क्रीडा143386540 779654%570 1562211231 2725590944
कौशल्य विकास व उद्योजकता22101927 27312%770 181780 01591335
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य68406060 77811%830 616673 047581301
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग1163864 29926%60 00292 1747117
आदिवासी विकास27742588 1244%210 23781 11945624
नगर विकास १ - नागरी नियोजन60604553 149425%3260 174364588 4234941053
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 2668820128 656025%16320 15332122968 215111678881
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग2163742 142166%9840 5522879 75635107
जलसंधारण22652059 1587%00 01543 11838210
जलसंपदा43173919 3869%10 4431922 03243664
पाणीपुरवठा व स्वच्छता35872201 112531%2200 26535256 881768430
महिला व बाल विकास2670496 217381%19360 4616719 539898
एकूण294998223227 7097824%222220 41912189720676 199217566646498
Back to Top