तक्रारींचा अहवाल

विभाग एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर पुनर्निर्देशित पुनर्वाटप वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद ( समाधानी ) बंद ( असमाधानी )
कृषी76306562 104814%3600 1288504 715565940
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय24222096 32213%800 31200 381922173
सहकार1570615218 4883%560 056327 49110564104
सहकार - पणन15131334 17912%520 45762 41125208
सहकार - वस्‍त्रोद्योग366281 8523%50 7063 1022555
ऊर्जा1324812266 9777%740 0630268 5100082237
पर्यावरण38242955 86923%290 08390 12417538
वित्त30102487 52317%2980 370162 262130357
वित्त - लेखा व कोषागारे707550 15722%840 17051 546981
वित्त - व्यय135100 3526%250 009 17822
वित्त - सुधारणा232181 5122%350 906 115724
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण34513355 963%960 000 02506849
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)831702 12916%1270 002 0546156
सामान्य प्रशासन - निवडणूक1078968 11010%750 2100 14759209
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण688452 23634%10 0103126 637672
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती16641363 30118%910 170189 41008355
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार181171 106%100 000 014031
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण1315757 55842%180 00522 18650107
सामान्य प्रशासन - सेवा20521972 804%800 000 01563409
उच्च व तंत्र शिक्षण69876317 66810%1880 689360 2550091284
गृह - तुरुंग19185 10655%140 0092 0787
गृह - पोलीस1852912344 617633%8450 8729612178 10599442353
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क1420967 45332%1000 170333 3823144
गृह - परिवहन आणि बंदरे99278927 99810%820 853832 2372081712
गृहनिर्माण62805924 3546%2510 214732 345671356
उद्योग24221223 119950%6940 200164136 51032189
माहिती तंत्रज्ञान31212863 2588%120 022125 02456406
कामगार47564620 1363%420 4081 93754853
विधी व न्याय21161999 1176%1160 100 01562437
मराठी भाषा1077830 24723%2310 1600 0636194
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये38423398 44111%520 1456287 322947434
अल्पसंख्याक विकास727662 659%570 800 0510152
संसदीय कार्य282246 3613%350 100 020244
नियोजन13691346 212%130 007 11137197
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा18031581 22212%380 173101 01326255
सार्वजनिक आरोग्य56422958 268448%10430 5701506 782405553
सार्वजनिक बांधकाम1240311297 11069%670 220988 2993141980
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक1571313939 177211%450 12531400 73114302438
महसूल - वन31272989 1384%200 100104 42475514
महसूल - मदत व पुनर्वसन29941545 134245%5190 164272377 101280206
ग्राम विकास1512510945 412327%500 521931808 6792931572
शालेय शिक्षण व क्रीडा120506538 551046%530 3239231230 2725588944
कौशल्य विकास व उद्योजकता18541745 1096%380 0710 01440304
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य54865071 4158%90 032361 1339511112
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग980803 17718%70 10169 0696107
आदिवासी विकास24222061 34814%660 102636 31502545
नगर विकास १ - नागरी नियोजन53664465 89917%120 0234652 134211038
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 2364819682 396617%2550 343183068 291108568823
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग1376737 63846%2410 2821793 59631106
जलसंधारण21001825 26012%1910 14532 01648174
जलसंपदा38183668 1464%620 194817 03041615
पाणीपुरवठा व स्वच्छता29291972 94332%260 1507314 951565405
महिला व बाल विकास2140493 164777%14340 2516419 539598
एकूण244075199835 4397418%85040 11191392318969 145915682242478
Back to Top