तक्रारींचा अहवाल

विभाग एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर पुनर्निर्देशित पुनर्वाटप वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद ( समाधानी ) बंद ( असमाधानी )
कृषी100958871 116412%50 -13155894 11077131072
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय30962739 33811%10 07311 192528202
सहकार2383922826 10114%1330 729678 164167556066
सहकार - पणन18721773 995%140 24439 01505267
सहकार - वस्‍त्रोद्योग478321 15733%330 100101 1326357
ऊर्जा1954518848 6914%450 1401234 10154233398
पर्यावरण50413660 138127%7400 1560617 33038621
वित्त45812911 167036%13100 1070227 262510401
वित्त - लेखा व कोषागारे1035688 34734%2200 80119 059791
वित्त - व्यय188147 4122%310 109 012225
वित्त - सुधारणा283236 4717%320 1013 120828
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण53484505 83416%820 566951 034911000
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)1478732 74650%6480 9602 0567165
सामान्य प्रशासन - निवडणूक13661359 71%70 000 01069290
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण865464 40146%70 1215178 038674
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती20511857 1869%570 43688 11405452
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार195193 21%10 001 016132
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण1569757 81252%2270 400516 29650107
सामान्य प्रशासन - सेवा23462313 331%320 100 01818494
उच्च व तंत्र शिक्षण100006362 363636%25090 250441414 2250531285
गृह - तुरुंग24991 15863%00 00158 0847
गृह - पोलीस2717413543 1339549%40000 97957782515 123110182489
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क19971364 63232%40 0252376 01168196
गृह - परिवहन आणि बंदरे1328811844 143911%6580 0200265 31695652266
गृहनिर्माण91957165 199222%00 0192164 755521596
उद्योग34671249 221864%15100 399165139 51057190
माहिती तंत्रज्ञान43614245 972%10 07222 23667560
कामगार70326802 2303%70 00220 355781219
विधी व न्याय27902762 281%260 200 02201552
मराठी भाषा18881850 382%100 2340 11483366
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये49814389 59012%50 1209374 13847531
अल्पसंख्याक विकास974946 283%280 000 0756190
संसदीय कार्य323248 7523%510 2400 020444
नियोजन15021440 594%160 5380 01210212
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा24471611 83334%5490 249629 01345263
सार्वजनिक आरोग्य82033966 422251%420 5474923072 693272691
सार्वजनिक बांधकाम1575114385 13669%470 201275 42120942281
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक2169918174 346016%1830 1719181192 150151372948
महसूल - वन43924106 2867%60 60240 343440665
महसूल - मदत व पुनर्वसन51011572 345668%18440 921137542 121298206
ग्राम विकास2148312355 905742%50 460812912 55104551776
शालेय शिक्षण व क्रीडा157116545 916458%1570 6869911668 2805593946
कौशल्य विकास व उद्योजकता24062052 33214%1600 231490 01708343
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य80756458 161620%7410 9547732 150941363
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग12981068 23018%20 00217 11923145
आदिवासी विकास30732846 2177%160 01927 22155670
नगर विकास १ - नागरी नियोजन63715172 114218%110 6191056 539941154
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 3021920764 931231%4460 36999783841 348118138948
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग2549910 163964%8530 18228456 84793117
जलसंधारण24542251 1807%120 21632 11997235
जलसंपदा47794046 70915%00 5557975 03341690
पाणीपुरवठा व स्वच्छता36862992 3389%20 3627129 02596381
महिला व बाल विकास3134551 255481%17360 7072319 645299
एकूण337323251324 8469525%192620 79063023225339 195620015250466
Back to Top