तक्रारींचा अहवाल

विभाग एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर पुनर्निर्देशित पुनर्वाटप वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद ( समाधानी ) बंद ( असमाधानी )
कृषी68576012 84412%250 18209448 1315012893
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय23232041 28212%40 437205 321874166
सहकार1395013577 3733%290 121262 6097693747
सहकार - पणन13901275 1158%10 35049 121073197
सहकार - वस्‍त्रोद्योग330255 7523%60 5058 620450
ऊर्जा1221711432 7856%20 5518238 2292992052
पर्यावरण35342770 76422%490 17130 12263507
वित्त26162377 2399%420 320164 12032345
वित्त - लेखा व कोषागारे628528 10016%180 12068 244880
वित्त - व्यय11593 2219%160 006 07122
वित्त - सुधारणा205173 3216%100 7015 014924
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण31333130 30%20 001 02338782
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)744682 628%540 503 0529153
सामान्य प्रशासन - निवडणूक1007968 394%110 1400 14759209
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण635431 20432%00 082122 035770
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती14581333 1259%100 50110 0975350
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार165163 21%10 001 013329
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण1256753 50340%50 00495 3646107
सामान्य प्रशासन - सेवा19511906 452%310 1400 01521385
उच्च व तंत्र शिक्षण64856006 4797%20 0143334 047541225
गृह - तुरुंग18284 9854%120 8076 2777
गृह - पोलीस1730011187 611335%770 6341831715 7589432198
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क1309932 37729%230 70321 26791141
गृह - परिवहन आणि बंदरे89407653 128714%1150 1121830 22061401472
गृहनिर्माण59525041 91115%7700 108330 037491167
उद्योग22381222 101645%5460 165165135 51031189
माहिती तंत्रज्ञान28942758 1365%10 011025 02363393
कामगार44124351 611%40 2055 03541792
विधी व न्याय19261886 402%250 509 11455416
मराठी भाषा841825 162%150 100 0626194
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये36473271 37610%20 191282 02835416
अल्पसंख्याक विकास677652 254%210 400 0503148
संसदीय कार्य253245 83%80 000 020144
नियोजन13331255 786%10 71752 11061181
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा16891502 18711%300 146101 01238249
सार्वजनिक आरोग्य49102954 195640%3540 1601571 152401553
सार्वजनिक बांधकाम1156710054 151313%450 00868 60082071753
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक1468912839 185013%00 62591113 472103242267
महसूल - वन28592828 311%10 0029 12346478
महसूल - मदत व पुनर्वसन26131333 128049%2390 194332506 91067198
ग्राम विकास1406910315 375427%130 6719611651 6287241502
शालेय शिक्षण व क्रीडा113316537 479442%60 233101221 2555588943
कौशल्य विकास व उद्योजकता17361582 1549%470 226916 01287294
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य50934726 3677%50 016330 1636631036
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग879742 13716%20 00135 064099
आदिवासी विकास22832007 27612%150 52496 11454538
नगर विकास १ - नागरी नियोजन51304312 81816%30 23228560 433011007
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 2231919021 329815%800 1041512813 150102878697
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग1149631 51845%910 7433023 050896
जलसंधारण20251684 34117%1360 341701 01515162
जलसंपदा35873436 1514%00 55781 82841582
पाणीपुरवठा व स्वच्छता27871942 84530%30 0611221 101535405
महिला व बाल विकास1961493 146875%12620 1816419 539598
एकूण225579186205 3937317%42700 12271441017244 222214484340108
Back to Top