तक्रारींचा अहवाल

विभाग एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर पुनर्निर्देशित पुनर्वाटप वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद ( समाधानी ) बंद ( असमाधानी )
कृषी95676758 278329%18000 -596538 3415752946
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय26122149 45217%260 20357 671969177
सहकार1868218380 3012%240 153215 8134004927
सहकार - पणन16801533 1479%00 05691 01297233
सहकार - वस्‍त्रोद्योग431291 14032%610 13061 523456
ऊर्जा1615315489 6574%230 1371252 10125802775
पर्यावरण42313367 86420%1630 068017 42771595
वित्त39672567 140035%10590 1670153 212198368
वित्त - लेखा व कोषागारे831599 23228%930 22080 3751485
वित्त - व्यय189100 8947%790 008 27822
वित्त - सुधारणा256205 5120%330 609 318124
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण46083898 71015%5090 731280 02968930
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)1203702 50142%4420 5702 0546156
सामान्य प्रशासन - निवडणूक11951154 413%310 505 0911243
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण755461 29439%50 1145142 138374
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती17991519 28016%70 00229 441129390
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार186181 53%50 000 015031
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण1453757 69648%1340 220522 18650107
सामान्य प्रशासन - सेवा21652163 20%20 000 01702455
उच्च व तंत्र शिक्षण89526329 262329%18730 107258360 2550211284
गृह - तुरुंग21886 13261%10 00119 12797
गृह - पोलीस2237213187 907941%31430 7034522284 130107002448
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क1655986 66840%10 0330330 7839147
गृह - परिवहन आणि बंदरे1132810090 123511%1690 092920 5480491949
गृहनिर्माण73926516 84011%150 079032 350251476
उद्योग29371226 171158%10690 328174135 51035189
माहिती तंत्रज्ञान39863524 44811%00 0340107 13049468
कामगार57185639 791%60 0073 045441067
विधी व न्याय23242214 1105%900 2000 01724487
मराठी भाषा13341246 887%510 21619 0971273
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये43513976 3698%00 0163189 173469495
अल्पसंख्याक विकास851813 384%370 100 0647166
संसदीय कार्य271246 259%220 300 020244
नियोजन14211412 60%00 006 01184209
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा20481585 46323%2290 1951029 01329256
सार्वजनिक आरोग्य71963144 405256%21210 14301664 1242540578
सार्वजनिक बांधकाम1370112412 12899%1150 1701139 18101952098
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक1800314753 324118%180 08511701 671120812568
महसूल - वन36483544 1043%30 0095 62948589
महसूल - मदत व पुनर्वसन38061564 223459%11440 387290403 101291206
ग्राम विकास1776611155 652237%130 946521772 7694621602
शालेय शिक्षण व क्रीडा140326540 749053%500 3858991231 2725590944
कौशल्य विकास व उद्योजकता21511921 22010%1010 71120 01587333
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य66975800 89713%2600 120552 7345331263
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग1132859 27324%20 00271 0740116
आदिवासी विकास27172567 923%70 13710 11928618
नगर विकास १ - नागरी नियोजन59834553 141724%3450 148294588 4234901053
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 2611120000 611123%13530 12452122967 334111268871
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग2062741 132164%9010 3822779 76634107
जलसंधारण22392017 1537%30 341123 11806204
जलसंपदा42273904 3147%30 3525422 03228660
पाणीपुरवठा व स्वच्छता34062189 96928%480 17584261 591757429
महिला व बाल विकास2579496 208181%18500 4815919 539898
एकूण286577219507 6633923%195390 32952087120051 258317261445896
Back to Top