तक्रारींचा अहवाल

विभाग एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर पुनर्निर्देशित पुनर्वाटप वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद ( समाधानी ) बंद ( असमाधानी )
कृषी90166571 242527%16890 6588502 685571942
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय25532096 45318%1030 728272 431922173
सहकार1707916370 7084%240 0106530 48119724381
सहकार - पणन15791396 18312%220 25882 191171215
सहकार - वस्‍त्रोद्योग398281 11729%330 11059 1422555
ऊर्जा1486913454 14089%690 0980346 13108882447
पर्यावरण39823183 79920%160 076218 32610572
वित्त36402487 115332%8850 790158 312130357
वित्त - लेखा व कोषागारे804561 24330%1590 18066 047982
वित्त - व्यय170100 7041%600 008 27822
वित्त - सुधारणा263181 8231%660 906 115724
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण42543898 3568%3240 3200 02968930
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)1023702 32131%2990 2002 0546156
सामान्य प्रशासन - निवडणूक10781076 20%10 100 0845231
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण725453 27238%20 0131132 737673
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती20591365 69434%4050 910193 51010355
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार176172 42%10 102 014131
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण1379757 62245%710 110522 18650107
सामान्य प्रशासन - सेवा21222073 492%490 000 01640429
उच्च व तंत्र शिक्षण79626319 164221%10790 36142360 2550101284
गृह - तुरुंग21385 12860%340 2092 0787
गृह - पोलीस2057512835 773138%24510 5726392389 195103772417
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क1585970 61539%2100 068333 4823144
गृह - परिवहन आणि बंदरे103939176 121512%2830 247831 5274031746
गृहनिर्माण70535933 111916%9760 624434 345751357
उद्योग26931225 146855%9050 259164135 51034189
माहिती तंत्रज्ञान34292985 44313%130 338938 02548425
कामगार53435061 2825%1030 110127 414110951
विधी व न्याय21722115 573%530 400 01637463
मराठी भाषा10741041 333%180 2130 0813227
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये41863726 45911%30 0161288 73249464
अल्पसंख्याक विकास798673 12516%1150 1000 0517156
संसदीय कार्य258246 125%90 300 020244
नियोजन13831373 81%00 071 01162199
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा19601583 37719%1690 197101 01327256
सार्वजनिक आरोग्य66593110 354953%16690 9601679 1052538572
सार्वजनिक बांधकाम1314211297 184514%7600 680911 10693141980
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक1664114043 258516%90 936961538 249114892452
महसूल - वन34093113 2969%300 50255 62572534
महसूल - मदत व पुनर्वसन34531552 180852%8610 291268378 101283206
ग्राम विकास1634710967 533433%310 534311799 6892991573
शालेय शिक्षण व क्रीडा132586538 671851%1680 1150361231 2725588944
कौशल्य विकास व उद्योजकता20311833 19810%40 01940 01509321
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य60965508 58810%00 0231357 042641213
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग1037803 23423%00 00234 0696107
आदिवासी विकास25522335 1928%230 61548 11721584
नगर विकास १ - नागरी नियोजन56054475 112820%1510 35295644 334291040
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 2455919802 475719%7250 4753072985 265109568840
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग1671737 93356%5210 4021790 65631106
जलसंधारण21311970 894%110 10634 11770193
जलसंपदा40293736 2897%250 224517 03070627
पाणीपुरवठा व स्वच्छता32101988 122038%1810 22552336 1291578408
महिला व बाल विकास2370495 187579%16480 4116219 539798
एकूण266446206824 5931322%175160 22081768820012 188916234843709
Back to Top