तक्रारींचा अहवाल

विभाग एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर पुनर्निर्देशित पुनर्वाटप वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद ( समाधानी ) बंद ( असमाधानी )
कृषी46243756 86719%400 121196333 1643159551
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय19301771 1598%90 314114 11632132
सहकार1023910004 2352%250 015166 2971662641
सहकार - पणन11371014 12311%40 04663 10857151
सहकार - वस्‍त्रोद्योग222160 6228%00 3057 213227
ऊर्जा89287611 131715%3040 66737196 1461671387
पर्यावरण28031992 81129%630 07470 11547408
वित्त19311754 1779%90 100153 51503244
वित्त - लेखा व कोषागारे432387 4510%10 0044 032363
वित्त - व्यय8178 34%00 003 06117
वित्त - सुधारणा156148 85%10 007 012720
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण24112385 261%150 209 01779596
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)623564 599%550 400 0447117
सामान्य प्रशासन - निवडणूक710700 101%90 100 0555145
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण485304 18137%10 111861 024952
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती12181108 1109%120 2096 0835273
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार155149 64%50 100 012227
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण1079706 37335%20 00371 0606100
सामान्य प्रशासन - सेवा19071627 28015%2710 900 01308318
उच्च व तंत्र शिक्षण54294697 73213%140 2125350 2413659997
गृह - तुरुंग13884 5439%50 5044 0777
गृह - पोलीस132269155 407131%200 822811703 5972211866
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क1007807 20020%60 00192 2679124
गृह - परिवहन आणि बंदरे67745962 81212%1320 685557 3248041119
गृहनिर्माण44474014 43310%2580 502698 13047967
उद्योग17231103 62036%1680 70160217 5908180
माहिती तंत्रज्ञान24792406 733%140 9034 162060327
कामगार36973629 682%00 2047 192982641
विधी व न्याय15191458 614%390 5017 01121335
मराठी भाषा635628 71%70 000 0472142
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये24181924 49420%50 1337439 01550328
अल्पसंख्याक विकास537534 31%30 000 0410122
संसदीय कार्य237237 00%00 000 019243
नियोजन12371122 1159%10 24171 0966151
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा13571202 15511%490 96100 0995205
सार्वजनिक आरोग्य37122289 142338%50 1001408 01845408
सार्वजनिक बांधकाम93477626 172118%4750 1181913 21462341389
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक109078276 263124%130 155601106 93766691560
महसूल - वन21491926 22310%70 10215 01592322
महसूल - मदत व पुनर्वसन2612915 169765%10570 3129310 9768142
ग्राम विकास109228955 196718%1510 67898837 1476321288
शालेय शिक्षण व क्रीडा91435882 326136%1000 1018831009 2595071797
कौशल्य विकास व उद्योजकता14041273 1319%60 111212 01043218
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य41534051 1022%370 23429 03174875
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग681580 10115%20 1098 050064
आदिवासी विकास16961583 1137%80 7980 01098467
नगर विकास १ - नागरी नियोजन44323586 84619%120 569704 562724856
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 1868316252 243113%100 11322194 9481068075
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग747282 46562%1850 1041760 024438
जलसंधारण15401340 20013%150 81761 01208121
जलसंपदा29592812 1475%60 58942 52315477
पाणीपुरवठा व स्वच्छता22511697 55425%90 1316225 31330334
महिला व बाल विकास1563449 111471%9050 3914619 535891
एकूण176832144954 3187718%45500 1239932714564 219711162932345
Back to Top