तक्रारींचा अहवाल

विभाग एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर पुनर्निर्देशित पुनर्वाटप वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद ( समाधानी ) बंद ( असमाधानी )
कृषी57945091 70212%710 7237343 314281746
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय22332008 22510%50 022174 241843164
सहकार1230011983 3173%170 14275 2086893249
सहकार - पणन13091196 1139%100 04656 11010183
सहकार - वस्‍त्रोद्योग288229 5920%40 4051 018345
ऊर्जा106568941 171516%5490 129813175 4971881632
पर्यावरण32622366 89627%410 18530 11896470
वित्त23601965 39517%600 220300 131683282
वित्त - लेखा व कोषागारे571403 16829%940 2069 333766
वित्त - व्यय11484 3026%250 104 06519
वित्त - सुधारणा191160 3116%220 009 013723
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण28352822 130%110 002 02114702
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)667639 284%250 003 0499140
सामान्य प्रशासन - निवडणूक871848 233%170 500 1669179
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण564431 13324%10 032100 035770
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती14631239 22415%1230 11081 9914325
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार156155 11%10 000 012629
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण1236728 50841%30 00505 0623103
सामान्य प्रशासन - सेवा19611799 1628%1440 1800 01436363
उच्च व तंत्र शिक्षण59355501 4347%190 193301 2043471127
गृह - तुरुंग16184 7748%20 7066 2777
गृह - पोलीस1568410565 511933%590 532241758 7384172102
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क1165914 25122%480 120179 12775139
गृह - परिवहन आणि बंदरे78936547 134617%660 0353679 24853131226
गृहनिर्माण50354800 2355%2140 1560 036701127
उद्योग20131222 79139%3700 118163135 51030189
माहिती तंत्रज्ञान27112631 803%560 1502 72255376
कामगार40693882 1875%1090 3069 63180701
विधी व न्याय17931677 1166%500 3062 11303374
मराठी भाषा707694 132%130 000 0533160
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये33822350 103231%370 37622331 51866362
अल्पसंख्याक विकास611606 51%50 000 0468134
संसदीय कार्य241240 10%10 000 019743
नियोजन12821197 857%00 32754 11018169
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा15711349 22214%830 128101 01117230
सार्वजनिक आरोग्य43842633 175140%3320 9001320 92150478
सार्वजनिक बांधकाम104858773 171216%1810 3701488 672031567
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक1322710980 224717%230 73361577 30489341985
महसूल - वन25712508 632%60 3050 42090408
महसूल - मदत व पुनर्वसन23401186 115449%640 132398549 11973187
ग्राम विकास126259886 273922%270 4413971212 5983671437
शालेय शिक्षण व क्रीडा102516511 374036%240 324171134 1625536932
कौशल्य विकास व उद्योजकता16091510 996%10 47816 01235274
सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य47264360 3668%960 019574 13397954
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग779687 9212%00 0092 059493
आदिवासी विकास19491752 19710%30 51854 01222501
नगर विकास १ - नागरी नियोजन49723847 112523%2400 118141363 2632927911
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 2062517667 295814%30 31602614 17892098413
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग949551 39842%390 533915 046388
जलसंधारण18521476 37620%2620 28860 01343133
जलसंपदा33423190 1525%300 93870 52606534
पाणीपुरवठा व स्वच्छता26021801 80131%80 0486250 571449350
महिला व बाल विकास1756493 126372%10670 816419 539598
एकूण204128167157 3697018%47610 10571292516631 159612970936599
Back to Top