कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
जिल्हाधिकारी 595 417 345 8402 9759
महानगरपालिका 588 321 260 4064 5233
जिल्हा परिषद 257 233 183 3554 4227
पोलीस 184 147 127 2887 3345
Back to Top