कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
जिल्हाधिकारी 534 472 364 9356 10726
महानगरपालिका 423 388 405 4503 5719
जिल्हा परिषद 238 217 208 3405 4068
पोलीस 200 181 141 2869 3391
Back to Top