कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
जिल्हाधिकारी 546 474 461 9542 11023
महानगरपालिका 600 433 342 4243 5618
जिल्हा परिषद 295 214 248 3462 4219
पोलीस 164 172 160 3091 3587
Back to Top