कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
जिल्हाधिकारी 516 547 414 5405 6882
महानगरपालिका 250 391 346 2382 3369
जिल्हा परिषद 122 224 191 2077 2614
पोलीस 190 219 145 1878 2432
Back to Top