कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
जिल्हाधिकारी 519 407 337 8941 10204
महानगरपालिका 510 423 399 4152 5484
जिल्हा परिषद 270 201 179 3476 4126
पोलीस 202 170 134 2957 3463
Back to Top