कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
जिल्हाधिकारी 626 527 336 7992 9481
महानगरपालिका 287 273 187 3576 4323
जिल्हा परिषद 296 253 211 2789 3549
पोलीस 285 428 366 2797 3876
Back to Top