कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
जिल्हाधिकारी 470 382 293 2447 3592
महानगरपालिका 474 324 195 1154 2147
जिल्हा परिषद 283 210 174 1101 1768
पोलीस 191 154 148 783 1276
Back to Top