कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
जिल्हाधिकारी 364 391 359 9698 10812
महानगरपालिका 521 432 349 4997 6299
जिल्हा परिषद 260 242 224 4522 5248
पोलीस 169 176 199 3127 3671
Back to Top