कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
जिल्हाधिकारी 535 508 400 10183 11626
महानगरपालिका 466 442 466 5391 6765
जिल्हा परिषद 316 315 253 4498 5382
पोलीस 196 208 171 3277 3852
Back to Top