कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
जिल्हाधिकारी 429 480 319 9332 10560
महानगरपालिका 410 425 436 4864 6135
जिल्हा परिषद 231 230 227 4263 4951
पोलीस 198 201 158 3090 3647
Back to Top