कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
जिल्हाधिकारी 513 386 268 9793 10960
महानगरपालिका 388 350 192 4341 5271
जिल्हा परिषद 281 227 158 3543 4209
पोलीस 197 135 149 2952 3433
Back to Top