कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
जिल्हाधिकारी 575 478 374 7617 9044
महानगरपालिका 181 172 154 3347 3854
जिल्हा परिषद 221 203 181 2840 3445
पोलीस 195 178 158 2565 3096
Back to Top