कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
जिल्हाधिकारी 380 385 236 5731 6732
महानगरपालिका 445 350 180 2172 3147
जिल्हा परिषद 189 167 102 1915 2373
पोलीस 144 131 86 1626 1987
Back to Top