कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
जिल्हाधिकारी 588 664 413 8423 10088
महानगरपालिका 268 274 232 3557 4331
जिल्हा परिषद 501 415 271 2868 4055
पोलीस 213 173 144 3297 3827
Back to Top