कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
जिल्हाधिकारी 421 361 368 4848 5998
महानगरपालिका 394 245 182 1927 2748
जिल्हा परिषद 233 169 137 1776 2315
पोलीस 179 126 124 1684 2113
Back to Top