कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
जिल्हाधिकारी 544 430 281 10951 12206
महानगरपालिका 478 320 260 4794 5852
जिल्हा परिषद 353 262 211 5744 6570
पोलीस 174 147 111 3949 4381
Back to Top