कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
जिल्हाधिकारी 537 358 408 10974 12277
महानगरपालिका 487 375 287 4663 5812
जिल्हा परिषद 287 290 327 5235 6139
पोलीस 294 195 180 3825 4494
Back to Top