कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
जिल्हाधिकारी 623 394 384 4321 5722
महानगरपालिका 558 339 238 1818 2953
जिल्हा परिषद 242 183 182 1654 2261
पोलीस 187 163 154 1343 1847
Back to Top