कालानुरूप प्रलंबितता अहवाल ( दिवसामध्ये )

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा 0-7 8-14 15-21 21+ एकूण प्रलंबित
जिल्हाधिकारी 364 254 187 11358 12163
महानगरपालिका 360 155 148 5952 6615
जिल्हा परिषद 351 239 167 6595 7352
Back to Top