तक्रार अहवाल

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर वाटप पुनर्वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद (समाधानी) बंद (असमाधानी)
जिल्हाधिकारी 140745 131002 9743 7% 640 4752 58 4062 231 115537 14958
पोलीस 50793 47446 3347 7% 1706 720 90 810 21 41837 5428
अकोला ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 521 509 12 2% 5 7 0 0 0 461 47
अमरावती ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 270 255 15 6% 13 0 2 0 0 231 23
अमरावती ( शहरी - आयुक्तालय ) 324 319 5 2% 5 0 0 0 0 286 32
बुलडाणा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 599 575 24 4% 24 0 0 0 0 521 54
वाशिम ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 313 222 91 29% 79 0 12 0 0 210 12
यवतमाळ ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 944 913 31 3% 27 0 4 0 0 874 37
औरंगाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 531 505 26 5% 21 0 5 0 0 461 44
औरंगाबाद ( शहरी - आयुक्तालय ) 1330 1301 29 2% 28 0 1 0 0 1146 154
बीड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 733 706 27 4% 26 0 1 0 0 628 78
हिंगोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 231 211 20 9% 18 0 2 0 0 201 10
जालना ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 395 365 30 8% 28 0 2 0 0 323 42
लातूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 462 425 37 8% 21 1 3 12 0 386 35
नांदेड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 466 330 136 29% 126 0 10 0 0 315 14
उस्मानाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 439 356 83 19% 13 70 0 0 0 323 22
परभणी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 388 257 131 34% 78 41 12 0 0 232 25
मुंबई शहर ( शहरी - आयुक्तालय ) 8300 7803 497 6% 61 79 1 353 3 6399 1384
मुंबई उपनगर ( शहरी - आयुक्तालय ) 899 816 83 9% 83 0 0 0 0 685 129
पालघर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1160 1116 44 4% 40 0 4 0 0 987 122
रायगड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 809 764 45 6% 26 19 0 0 0 678 85
रत्नागिरी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 357 347 10 3% 8 0 0 2 0 293 53
सिंधुदुर्ग ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 192 180 12 6% 11 0 1 0 0 158 22
ठाणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 2074 2006 68 3% 53 1 2 12 0 1773 229
ठाणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 5851 5563 288 5% 112 122 2 48 4 4893 646
भंडारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 201 189 12 6% 12 0 0 0 0 176 13
चंद्रपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 249 236 13 5% 2 11 0 0 0 213 22
गडचिरोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 77 56 21 27% 18 0 3 0 0 53 3
गोंदिया ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 270 247 23 9% 15 6 0 2 0 236 10
नागपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 241 215 26 11% 24 0 2 0 0 202 14
नागपूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 1199 1140 59 5% 22 7 0 30 0 1003 134
वर्धा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 280 271 9 3% 9 0 0 0 0 247 24
अहमदनगर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1913 1706 207 11% 80 127 0 0 0 1580 126
धुळे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 727 669 58 8% 58 0 0 0 0 537 84
जळगाव ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 874 818 56 6% 41 0 0 15 0 749 62
नंदुरबार ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 268 257 11 4% 11 0 0 0 0 230 28
नाशिक ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 975 935 40 4% 38 0 2 0 0 813 116
नाशिक ( शहरी - आयुक्तालय ) 908 892 16 2% 16 0 0 0 0 788 103
कोल्हापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 852 817 35 4% 29 0 1 5 0 751 59
पुणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 2483 2172 311 13% 60 25 0 213 13 1969 199
पुणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 7836 7467 369 5% 123 203 1 42 0 6713 738
सांगली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 600 535 65 11% 59 0 6 0 0 507 28
सातारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1222 1186 36 3% 32 1 0 3 0 1032 147
सोलापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1362 1244 118 9% 44 0 0 73 1 1120 123
सोलापूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 632 550 82 13% 71 0 11 0 0 454 96
महानगरपालिका 123335 118122 5213 4% 1081 3652 216 256 8 87961 29765
अकोला ( अकोला महानगरपालिका ) 1521 1451 70 5% 48 1 21 0 0 1244 205
अमरावती ( अमरावती महानगरपालिका ) 2292 2237 55 2% 2 53 0 0 0 1991 240
औरंगाबाद ( औरंगाबाद महानगरपालिका ) 1946 1700 246 13% 17 229 0 0 0 1478 221
लातूर ( लातूर महानगरपालिका ) 551 483 68 12% 27 41 0 0 0 439 44
नांदेड ( नांदेड-वाघाला महानगरपालिका ) 899 896 3 0% 0 3 0 0 0 774 123
परभणी ( परभणी महानगरपालिका ) 727 721 6 1% 6 0 0 0 0 612 110
मुंबई शहर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 9113 8652 461 5% 18 274 0 165 4 7453 1147
मुंबई उपनगर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 19656 18415 1241 6% 68 1107 10 55 1 14941 3337
पालघर ( वसई-विरार महानगरपालिका ) 6074 5553 521 9% 29 490 2 0 0 5103 447
रायगड ( पनवेल महानगरपालिका ) 1809 1782 27 1% 27 0 0 0 0 1570 203
ठाणे ( नवी मुंबई महानगरपालिका ) 3069 3013 56 2% 14 30 1 9 2 2576 425
ठाणे ( कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका ) 23134 22788 346 1% 16 324 6 0 0 7446 15395
ठाणे ( उल्हासनगर महानगरपालिका ) 2386 2347 39 2% 4 35 0 0 0 2040 305
ठाणे ( ठाणे महानगरपालिका ) 5595 5497 98 2% 11 74 0 13 0 4060 1419
ठाणे ( मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ) 6655 6550 105 2% 6 91 0 7 1 5347 1189
ठाणे ( भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका ) 4133 3699 434 11% 86 328 20 0 0 3511 188
चंद्रपूर ( चंद्रपूर महानगरपालिका ) 611 606 5 1% 5 0 0 0 0 546 60
नागपूर ( नागपूर महानगरपालिका ) 3496 3458 38 1% 2 35 0 1 0 2879 576
अहमदनगर ( अहमदनगर महानगरपालिका ) 753 690 63 8% 5 58 0 0 0 614 76
धुळे ( धुळे महानगरपालिका ) 1888 1775 113 6% 23 86 4 0 0 1570 167
जळगाव ( जळगाव महानगरपालिका ) 904 668 236 26% 1 197 38 0 0 616 52
नाशिक ( नाशिक महानगरपालिका ) 2366 2344 22 1% 4 18 0 0 0 1789 548
नाशिक ( मालेगाव महानगरपालिका ) 580 530 50 9% 17 0 33 0 0 503 22
कोल्हापूर ( कोल्हापूर महानगरपालिका ) 1015 994 21 2% 1 20 0 0 0 848 145
पुणे ( पुणे महानगरपालिका ) 11797 11694 103 1% 12 85 0 6 0 9751 1909
पुणे ( पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ) 6541 6465 76 1% 4 72 0 0 0 5657 795
सांगली ( सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका ) 899 897 2 0% 1 1 0 0 0 820 75
सोलापूर ( सोलापूर महानगरपालिका ) 2340 2217 123 5% 98 0 25 0 0 1873 342
जिल्हा परिषद 70210 65986 4224 6% 347 2073 61 1639 104 58528 7169
एकूण 385083 362556 22527 6% 3774 11197 425 6767 364 303863 57320
Back to Top