तक्रार अहवाल

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर वाटप पुनर्वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद (समाधानी) बंद (असमाधानी)
जिल्हाधिकारी 179401 167819 11582 6% 1009 6527 19 3517 510 149417 18127
पोलीस 66217 61675 4542 7% 2609 1016 156 699 62 54946 6590
अकोला ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 765 748 17 2% 14 3 0 0 0 668 75
अमरावती ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 386 359 27 7% 23 0 4 0 0 327 27
अमरावती ( शहरी - आयुक्तालय ) 414 404 10 2% 6 0 4 0 0 364 40
बुलढाणा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 826 769 57 7% 40 16 1 0 0 683 76
वाशिम ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 546 226 320 59% 285 0 35 0 0 214 12
यवतमाळ ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1334 1284 50 4% 47 0 3 0 0 1232 48
औरंगाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 768 680 88 11% 62 1 25 0 0 618 62
औरंगाबाद ( शहरी - आयुक्तालय ) 1738 1690 48 3% 47 0 1 0 0 1510 172
बीड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1019 902 117 11% 39 72 2 4 0 822 80
हिंगोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 319 301 18 6% 18 0 0 0 0 288 13
जालना ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 602 565 37 6% 37 0 0 0 0 518 45
लातूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 616 573 43 7% 40 2 1 0 0 530 42
नांदेड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 666 512 154 23% 127 0 27 0 0 472 25
उस्मानाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 622 584 38 6% 29 9 0 0 0 550 31
परभणी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 490 381 109 22% 86 15 8 0 0 349 29
मुंबई शहर ( शहरी - आयुक्तालय ) 10305 10064 241 2% 104 36 1 82 18 8401 1659
मुंबई उपनगर ( शहरी - आयुक्तालय ) 1027 915 112 11% 112 0 0 0 0 772 143
पालघर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1340 1273 67 5% 62 0 5 0 0 1140 133
रायगड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1163 1110 53 5% 42 11 0 0 0 979 127
रत्नागिरी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 529 513 16 3% 13 0 0 3 0 438 75
सिंधुदुर्ग ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 278 264 14 5% 14 0 0 0 0 237 25
ठाणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 2398 2317 81 3% 75 1 5 0 0 2045 272
ठाणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 7349 7152 197 3% 128 -20 4 85 0 6417 716
ठाणे ( मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय कार्यालय ) 336 48 288 86% 0 288 0 0 0 36 11
भंडारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 263 248 15 6% 15 0 0 0 0 234 14
चंद्रपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 335 307 28 8% 8 20 0 0 0 282 24
गडचिरोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 101 74 27 27% 22 0 5 0 0 71 3
गोंदिया ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 385 354 31 8% 30 1 0 0 0 328 26
नागपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 314 291 23 7% 21 0 2 0 0 275 17
नागपूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 1547 1412 135 9% 33 14 0 85 3 1240 165
वर्धा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 383 361 22 6% 22 0 0 0 0 332 29
अहमदनगर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 2557 2288 269 11% 124 143 2 0 0 2116 161
धुळे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 832 777 55 7% 55 0 0 0 0 679 98
जळगाव ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1228 1150 78 6% 69 0 1 8 0 1071 79
नंदुरबार ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 354 332 22 6% 21 0 1 0 0 302 31
नाशिक ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1282 1202 80 6% 72 0 8 0 0 1072 130
नाशिक ( शहरी - आयुक्तालय ) 1156 1066 90 8% 87 0 3 0 0 948 118
कोल्हापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1142 1090 52 5% 44 7 1 0 0 997 90
पुणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 3081 2603 478 16% 102 50 1 287 38 2364 239
पुणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 10397 9784 613 6% 156 347 0 109 1 8820 940
सांगली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 815 749 66 8% 62 0 4 0 0 700 38
सातारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1608 1531 77 5% 62 0 0 15 0 1350 179
सोलापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1778 1686 92 5% 69 0 0 21 2 1541 143
सोलापूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 779 736 43 6% 41 0 2 0 0 609 127
महानगरपालिका 157842 151906 5936 4% 1710 3699 276 214 37 118198 33491
अकोला ( अकोला महानगरपालिका ) 2065 1866 199 10% 151 4 44 0 0 1617 235
अमरावती ( अमरावती महानगरपालिका ) 2958 2934 24 1% 5 18 1 0 0 2603 322
औरंगाबाद ( औरंगाबाद महानगरपालिका ) 2432 2222 210 9% 31 170 9 0 0 1965 258
लातूर ( लातूर महानगरपालिका ) 680 540 140 21% 47 91 2 0 0 494 46
नांदेड ( नांदेड-वाघाला महानगरपालिका ) 1088 1082 6 1% 2 4 0 0 0 929 149
परभणी ( परभणी महानगरपालिका ) 928 922 6 1% 6 0 0 0 0 787 136
मुंबई शहर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 12537 12059 478 4% 45 334 0 70 29 10494 1552
मुंबई उपनगर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 30078 28675 1403 5% 189 1151 0 62 1 24131 4500
पालघर ( वसई-विरार महानगरपालिका ) 8238 7855 383 5% 0 382 1 0 0 7258 590
रायगड ( पनवेल महानगरपालिका ) 2615 2582 33 1% 33 0 0 0 0 2301 269
ठाणे ( नवी मुंबई महानगरपालिका ) 4008 3940 68 2% 2 27 0 35 4 3401 531
ठाणे ( कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका ) 24132 23933 199 1% 6 192 0 1 0 8524 15479
ठाणे ( उल्हासनगर महानगरपालिका ) 3032 2929 103 3% 9 93 1 0 0 2581 343
ठाणे ( ठाणे महानगरपालिका ) 6913 6616 297 4% 55 213 3 25 1 4982 1628
ठाणे ( मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ) 8162 8126 36 0% 0 32 0 2 2 6716 1410
ठाणे ( भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका ) 4871 4826 45 1% 12 32 1 0 0 4549 276
चंद्रपूर ( चंद्रपूर महानगरपालिका ) 852 838 14 2% 13 0 1 0 0 740 92
नागपूर ( नागपूर महानगरपालिका ) 4510 4457 53 1% 14 37 0 2 0 3684 759
अहमदनगर ( अहमदनगर महानगरपालिका ) 963 946 17 2% 15 1 1 0 0 851 95
धुळे ( धुळे महानगरपालिका ) 2266 2007 259 11% 62 193 4 0 0 1820 187
जळगाव ( जळगाव महानगरपालिका ) 1160 766 394 34% 3 335 56 0 0 702 64
नाशिक ( नाशिक महानगरपालिका ) 3022 2995 27 1% 0 27 0 0 0 2332 654
नाशिक ( मालेगाव महानगरपालिका ) 742 729 13 2% 13 0 0 0 0 698 28
कोल्हापूर ( कोल्हापूर महानगरपालिका ) 1355 1336 19 1% 7 12 0 0 0 1164 172
पुणे ( पुणे महानगरपालिका ) 15069 14912 157 1% 12 129 0 16 0 12609 2282
पुणे ( पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ) 7618 7407 211 3% 5 206 0 0 0 6476 922
सांगली ( सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका ) 1106 1079 27 2% 22 5 0 0 0 985 87
सोलापूर ( सोलापूर महानगरपालिका ) 3551 3324 227 6% 167 0 60 0 0 2897 424
जिल्हा परिषद 94632 87416 7216 8% 563 3046 260 3154 193 77884 9313
एकूण 498092 468816 29276 6% 5891 14288 711 7584 802 400445 67521
Back to Top