तक्रार अहवाल

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर वाटप पुनर्वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद (समाधानी) बंद (असमाधानी)
जिल्हाधिकारी 112392 105518 6874 6% 1194 2868 58 2552 202 92549 12840
पोलीस 39659 37225 2434 6% 1181 494 73 594 92 32439 4656
अकोला ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 373 359 14 4% 11 3 0 0 0 330 30
अमरावती ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 222 211 11 5% 10 0 1 0 0 192 19
अमरावती ( शहरी - आयुक्तालय ) 253 249 4 2% 4 0 0 0 0 227 22
बुलडाणा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 422 408 14 3% 14 0 0 0 0 368 37
वाशिम ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 202 176 26 13% 25 0 1 0 0 165 11
यवतमाळ ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 660 644 16 2% 14 0 2 0 0 614 27
औरंगाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 383 363 20 5% 18 0 2 0 0 332 31
औरंगाबाद ( शहरी - आयुक्तालय ) 929 894 35 4% 33 1 1 0 0 738 146
बीड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 561 546 15 3% 14 0 1 0 0 477 67
हिंगोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 165 110 55 33% 49 0 6 0 0 100 10
जालना ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 300 271 29 10% 28 0 1 0 0 242 29
लातूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 332 311 21 6% 10 1 3 7 0 284 26
नांदेड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 336 263 73 22% 68 0 5 0 0 252 11
उस्मानाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 332 264 68 20% 65 3 0 0 0 250 14
परभणी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 310 244 66 21% 22 42 2 0 0 220 24
मुंबई शहर ( शहरी - आयुक्तालय ) 6908 6542 366 5% 40 49 5 264 8 5277 1241
मुंबई उपनगर ( शहरी - आयुक्तालय ) 784 735 49 6% 47 0 2 0 0 607 127
पालघर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 844 807 37 4% 37 0 0 0 0 695 99
रायगड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 573 537 36 6% 23 10 3 0 0 476 61
रत्नागिरी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 266 252 14 5% 7 0 0 7 0 209 43
सिंधुदुर्ग ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 150 144 6 4% 5 0 1 0 0 122 21
ठाणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1764 1695 69 4% 35 11 0 23 0 1491 199
ठाणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 4789 4558 231 5% 82 110 4 34 1 3966 585
भंडारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 139 130 9 6% 7 0 2 0 0 123 6
चंद्रपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 191 163 28 15% 16 12 0 0 0 143 19
गडचिरोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 59 56 3 5% 2 0 1 0 0 53 3
गोंदिया ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 170 160 10 6% 7 2 0 1 0 148 7
नागपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 163 143 20 12% 18 0 2 0 0 130 13
नागपूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 1016 986 30 3% 16 0 0 14 0 853 117
वर्धा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 217 201 16 7% 15 0 1 0 0 181 20
अहमदनगर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1443 1319 124 9% 57 61 6 0 0 1210 107
धुळे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 367 350 17 5% 17 0 0 0 0 311 39
जळगाव ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 590 548 42 7% 18 0 0 24 0 490 55
नंदुरबार ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 207 199 8 4% 8 0 0 0 0 179 20
नाशिक ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 748 722 26 3% 24 0 2 0 0 618 99
नाशिक ( शहरी - आयुक्तालय ) 771 735 36 5% 34 0 2 0 0 642 93
कोल्हापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 611 583 28 5% 25 0 1 2 0 547 36
पुणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 2025 1788 237 12% 40 14 0 108 75 1590 191
पुणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 6258 5920 338 5% 84 170 9 75 0 5269 635
सांगली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 417 382 35 8% 30 2 3 0 0 356 23
सातारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 909 899 10 1% 2 0 0 8 0 786 113
सोलापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 997 931 66 7% 28 3 0 27 8 829 100
सोलापूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 481 427 54 11% 50 0 4 0 0 347 80
महानगरपालिका 103924 100567 3357 3% 820 2186 203 132 16 73435 27046
अकोला ( अकोला महानगरपालिका ) 1238 1207 31 3% 31 0 0 0 0 1036 171
अमरावती ( अमरावती महानगरपालिका ) 1868 1831 37 2% 1 35 0 0 1 1626 206
औरंगाबाद ( औरंगाबाद महानगरपालिका ) 1643 1444 199 12% 19 180 0 0 0 1244 201
लातूर ( लातूर महानगरपालिका ) 497 473 24 5% 9 14 1 0 0 430 43
नांदेड ( नांदेड-वाघाला महानगरपालिका ) 796 786 10 1% 6 4 0 0 0 670 116
परभणी ( परभणी महानगरपालिका ) 617 596 21 3% 21 0 0 0 0 497 100
मुंबई शहर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 7222 6918 304 4% 4 215 0 75 10 5919 999
मुंबई उपनगर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 13917 13428 489 4% 2 446 0 37 4 11392 2035
पालघर ( वसई-विरार महानगरपालिका ) 4715 4578 137 3% 1 136 0 0 0 4181 392
रायगड ( पनवेल महानगरपालिका ) 1462 1448 14 1% 14 0 0 0 0 1280 161
ठाणे ( नवी मुंबई महानगरपालिका ) 2455 2432 23 1% 2 14 0 7 0 2058 363
ठाणे ( कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका ) 22037 21924 113 1% 36 75 2 0 0 6870 15133
ठाणे ( उल्हासनगर महानगरपालिका ) 2142 2007 135 6% 6 40 89 0 0 1709 297
ठाणे ( ठाणे महानगरपालिका ) 4839 4745 94 2% 21 62 0 10 1 3422 1322
ठाणे ( मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ) 5797 5585 212 4% 8 203 0 1 0 4485 1101
ठाणे ( भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका ) 3452 3165 287 8% 20 252 15 0 0 2978 177
चंद्रपूर ( चंद्रपूर महानगरपालिका ) 470 463 7 1% 7 0 0 0 0 414 48
नागपूर ( नागपूर महानगरपालिका ) 2977 2960 17 1% 4 13 0 0 0 2456 502
अहमदनगर ( अहमदनगर महानगरपालिका ) 675 587 88 13% 10 77 1 0 0 529 58
धुळे ( धुळे महानगरपालिका ) 1615 1522 93 6% 17 76 0 0 0 1368 154
जळगाव ( जळगाव महानगरपालिका ) 747 606 141 19% 1 117 23 0 0 551 51
नाशिक ( नाशिक महानगरपालिका ) 1893 1859 34 2% 5 28 1 0 0 1423 432
नाशिक ( मालेगाव महानगरपालिका ) 492 384 108 22% 79 0 29 0 0 366 18
कोल्हापूर ( कोल्हापूर महानगरपालिका ) 839 828 11 1% 0 11 0 0 0 697 127
पुणे ( पुणे महानगरपालिका ) 10511 10381 130 1% 0 128 0 2 0 8611 1765
पुणे ( पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ) 5924 5861 63 1% 3 60 0 0 0 5117 736
सांगली ( सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका ) 805 800 5 1% 4 0 1 0 0 718 66
सोलापूर ( सोलापूर महानगरपालिका ) 1780 1749 31 2% 28 0 3 0 0 1477 272
जिल्हा परिषद 56445 53831 2614 5% 225 1630 74 603 82 47703 6092
एकूण 312420 297141 15279 5% 3420 7178 408 3881 392 246126 50634
Back to Top