तक्रार अहवाल

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर वाटप पुनर्वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद (समाधानी) बंद (असमाधानी)
जिल्हाधिकारी 160499 148229 12270 8% 1009 5566 48 5061 586 131339 16444
पोलीस 59095 54599 4496 8% 2284 1128 133 921 30 48357 6064
अकोला ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 634 613 21 3% 9 11 1 0 0 556 58
अमरावती ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 326 305 21 6% 20 0 1 0 0 278 25
अमरावती ( शहरी - आयुक्तालय ) 364 358 6 2% 6 0 0 0 0 320 38
बुलडाणा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 704 669 35 5% 31 0 4 0 0 593 65
वाशिम ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 397 226 171 43% 151 0 20 0 0 214 12
यवतमाळ ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1156 1108 48 4% 40 0 8 0 0 1051 44
औरंगाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 650 588 62 10% 52 0 10 0 0 536 51
औरंगाबाद ( शहरी - आयुक्तालय ) 1520 1474 46 3% 46 0 0 0 0 1297 164
बीड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 941 869 72 8% 30 40 0 2 0 788 79
हिंगोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 286 238 48 17% 39 0 9 0 0 228 10
जालना ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 472 434 38 8% 36 0 2 0 0 383 45
लातूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 539 496 43 8% 28 0 1 14 0 456 39
नांदेड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 568 383 185 33% 165 0 20 0 0 364 18
उस्मानाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 542 477 65 12% 23 42 0 0 0 450 25
परभणी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 433 323 110 25% 76 25 9 0 0 294 28
मुंबई शहर ( शहरी - आयुक्तालय ) 9559 9165 394 4% 81 32 2 270 9 7581 1557
मुंबई उपनगर ( शहरी - आयुक्तालय ) 1003 896 107 11% 106 0 1 0 0 752 143
पालघर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1259 1213 46 4% 42 0 4 0 0 1084 129
रायगड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 972 930 42 4% 34 8 0 0 0 830 99
रत्नागिरी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 463 440 23 5% 12 0 0 11 0 371 68
सिंधुदुर्ग ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 247 224 23 9% 23 0 0 0 0 201 23
ठाणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 2240 2162 78 3% 69 3 5 1 0 1913 249
ठाणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 6684 6307 377 6% 118 183 2 74 0 5607 683
ठाणे ( मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय कार्यालय ) 136 18 118 87% 3 115 0 0 0 16 2
भंडारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 237 224 13 5% 13 0 0 0 0 210 14
चंद्रपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 296 264 32 11% 18 14 0 0 0 241 23
गडचिरोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 86 66 20 23% 16 0 4 0 0 63 3
गोंदिया ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 348 316 32 9% 24 8 0 0 0 299 17
नागपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 277 255 22 8% 20 0 2 0 0 241 15
नागपूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 1365 1263 102 7% 27 17 0 58 0 1106 144
वर्धा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 326 307 19 6% 19 0 0 0 0 280 26
अहमदनगर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 2250 1939 311 14% 99 212 0 0 0 1781 144
धुळे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 766 728 38 5% 38 0 0 0 0 629 96
जळगाव ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1046 970 76 7% 56 0 1 18 1 900 70
नंदुरबार ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 312 292 20 6% 18 0 2 0 0 265 28
नाशिक ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1138 1036 102 9% 95 0 7 0 0 912 124
नाशिक ( शहरी - आयुक्तालय ) 1046 995 51 5% 51 0 0 0 0 884 111
कोल्हापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1014 963 51 5% 34 16 1 0 0 882 78
पुणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 2796 2540 256 9% 77 7 0 164 8 2301 231
पुणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 9226 8506 720 8% 133 395 0 191 1 7638 836
सांगली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 719 636 83 12% 79 0 4 0 0 600 36
सातारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1404 1353 51 4% 42 0 0 9 0 1185 163
सोलापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1582 1402 180 11% 59 0 1 109 11 1261 133
सोलापूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 724 628 96 13% 84 0 12 0 0 511 117
महानगरपालिका 141752 135959 5793 4% 1358 3922 232 256 25 103933 31651
अकोला ( अकोला महानगरपालिका ) 1853 1723 130 7% 96 3 31 0 0 1493 226
अमरावती ( अमरावती महानगरपालिका ) 2651 2587 64 2% 2 62 0 0 0 2288 292
औरंगाबाद ( औरंगाबाद महानगरपालिका ) 2207 2099 108 5% 16 90 2 0 0 1829 248
लातूर ( लातूर महानगरपालिका ) 623 522 101 16% 35 66 0 0 0 476 46
नांदेड ( नांदेड-वाघाला महानगरपालिका ) 1001 996 5 0% 2 3 0 0 0 858 138
परभणी ( परभणी महानगरपालिका ) 825 821 4 0% 4 0 0 0 0 695 122
मुंबई शहर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 10858 10439 419 4% 3 296 0 105 15 9069 1328
मुंबई उपनगर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 25616 24625 991 4% 7 942 0 41 1 20444 4060
पालघर ( वसई-विरार महानगरपालिका ) 7399 6418 981 13% 1 980 0 0 0 5893 507
रायगड ( पनवेल महानगरपालिका ) 2188 2147 41 2% 40 0 1 0 0 1905 239
ठाणे ( नवी मुंबई महानगरपालिका ) 3559 3533 26 1% 3 6 0 13 4 3007 487
ठाणे ( कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका ) 23680 23452 228 1% 11 217 0 0 0 8078 15445
ठाणे ( उल्हासनगर महानगरपालिका ) 2630 2505 125 5% 1 124 0 0 0 2187 317
ठाणे ( ठाणे महानगरपालिका ) 6155 6015 140 2% 4 108 0 28 0 4497 1516
ठाणे ( मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ) 7520 7457 63 1% 7 55 0 0 1 6169 1273
ठाणे ( भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका ) 4589 4469 120 3% 2 118 0 0 0 4245 211
चंद्रपूर ( चंद्रपूर महानगरपालिका ) 729 720 9 1% 8 0 1 0 0 654 66
नागपूर ( नागपूर महानगरपालिका ) 4045 4009 36 1% 1 35 0 0 0 3318 675
अहमदनगर ( अहमदनगर महानगरपालिका ) 870 766 104 12% 15 89 0 0 0 682 84
धुळे ( धुळे महानगरपालिका ) 2090 1899 191 9% 32 158 1 0 0 1715 182
जळगाव ( जळगाव महानगरपालिका ) 1010 698 312 31% 3 262 47 0 0 642 56
नाशिक ( नाशिक महानगरपालिका ) 2702 2664 38 1% 1 37 0 0 0 2053 605
नाशिक ( मालेगाव महानगरपालिका ) 657 573 84 13% 46 0 38 0 0 546 24
कोल्हापूर ( कोल्हापूर महानगरपालिका ) 1167 1152 15 1% 2 13 0 0 0 996 152
पुणे ( पुणे महानगरपालिका ) 13436 13209 227 2% 1 154 0 68 4 11137 2047
पुणे ( पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ) 7052 6947 105 1% 0 104 0 1 0 6076 862
सांगली ( सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका ) 1013 999 14 1% 12 0 2 0 0 919 80
सोलापूर ( सोलापूर महानगरपालिका ) 2882 2515 367 13% 326 0 41 0 0 2152 363
जिल्हा परिषद 82412 76274 6138 7% 487 2931 104 2534 82 67833 8136
एकूण 443758 415061 28697 6% 5138 13547 517 8772 723 351462 62295
Back to Top