तक्रार अहवाल

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर वाटप पुनर्वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद (समाधानी) बंद (असमाधानी)
जिल्हाधिकारी 107157 101167 5990 6% 370 2956 15 2487 162 88198 12429
पोलीस 37553 35437 2116 6% 1000 455 60 480 121 30717 4525
अकोला ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 347 342 5 1% 3 2 0 0 0 317 25
अमरावती ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 212 205 7 3% 6 0 1 0 0 186 18
अमरावती ( शहरी - आयुक्तालय ) 246 245 1 0% 1 0 0 0 0 224 21
बुलडाणा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 395 385 10 3% 9 0 1 0 0 348 35
वाशिम ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 197 167 30 15% 28 0 2 0 0 156 11
यवतमाळ ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 634 621 13 2% 11 0 2 0 0 592 27
औरंगाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 355 346 9 3% 8 0 1 0 0 314 30
औरंगाबाद ( शहरी - आयुक्तालय ) 851 824 27 3% 24 0 3 0 0 682 142
बीड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 524 492 32 6% 11 21 0 0 0 425 63
हिंगोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 155 110 45 29% 40 0 5 0 0 99 10
जालना ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 286 266 20 7% 19 0 1 0 0 238 28
लातूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 320 304 16 5% 10 1 3 2 0 277 26
नांदेड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 325 263 62 19% 58 0 4 0 0 252 11
उस्मानाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 321 264 57 18% 54 3 0 0 0 250 14
परभणी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 304 244 60 20% 16 42 2 0 0 220 24
मुंबई शहर ( शहरी - आयुक्तालय ) 6538 6247 291 4% 41 47 1 197 5 5015 1206
मुंबई उपनगर ( शहरी - आयुक्तालय ) 759 719 40 5% 40 0 0 0 0 590 124
पालघर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 776 703 73 9% 67 0 6 0 0 608 95
रायगड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 534 515 19 4% 14 4 1 0 0 455 59
रत्नागिरी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 257 247 10 4% 7 0 0 3 0 204 42
सिंधुदुर्ग ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 146 142 4 3% 4 0 0 0 0 121 21
ठाणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1717 1650 67 4% 35 8 1 23 0 1456 192
ठाणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 4549 4338 211 5% 72 111 3 23 2 3726 575
भंडारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 129 123 6 5% 6 0 0 0 0 117 6
चंद्रपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 162 152 10 6% 0 9 1 0 0 133 19
गडचिरोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 58 56 2 3% 2 0 0 0 0 53 3
गोंदिया ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 151 142 9 6% 6 3 0 0 0 135 7
नागपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 153 136 17 11% 16 0 1 0 0 118 13
नागपूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 969 942 27 3% 14 7 0 6 0 822 115
वर्धा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 210 197 13 6% 13 0 0 0 0 177 20
अहमदनगर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1359 1271 88 6% 40 48 0 0 0 1155 103
धुळे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 356 348 8 2% 8 0 0 0 0 309 39
जळगाव ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 543 513 30 6% 20 0 0 10 0 458 54
नंदुरबार ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 196 183 13 7% 13 0 0 0 0 165 18
नाशिक ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 703 689 14 2% 14 0 0 0 0 589 98
नाशिक ( शहरी - आयुक्तालय ) 717 704 13 2% 13 0 0 0 0 597 92
कोल्हापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 577 564 13 2% 12 0 1 0 0 526 34
पुणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1916 1692 224 12% 28 5 0 87 104 1486 184
पुणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 5949 5608 341 6% 79 134 10 117 1 4973 610
सांगली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 386 341 45 12% 36 6 3 0 0 306 23
सातारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 874 867 7 1% 1 3 0 3 0 752 110
सोलापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 919 879 40 4% 20 1 1 9 9 780 98
सोलापूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 458 391 67 15% 61 0 6 0 0 311 80
महानगरपालिका 99500 96759 2741 3% 682 1710 198 142 9 69847 26575
अकोला ( अकोला महानगरपालिका ) 1173 1128 45 4% 36 0 9 0 0 971 154
अमरावती ( अमरावती महानगरपालिका ) 1773 1747 26 1% 1 23 0 1 1 1546 195
औरंगाबाद ( औरंगाबाद महानगरपालिका ) 1591 1431 160 10% 12 148 0 0 0 1231 200
लातूर ( लातूर महानगरपालिका ) 484 462 22 5% 7 15 0 0 0 419 41
नांदेड ( नांदेड-वाघाला महानगरपालिका ) 773 766 7 1% 5 2 0 0 0 652 114
परभणी ( परभणी महानगरपालिका ) 587 581 6 1% 6 0 0 0 0 483 98
मुंबई शहर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 6587 6344 243 4% 11 145 0 83 4 5329 937
मुंबई उपनगर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 12965 12711 254 2% 8 217 0 29 0 10721 1946
पालघर ( वसई-विरार महानगरपालिका ) 4362 4255 107 2% 1 106 0 0 0 3889 361
रायगड ( पनवेल महानगरपालिका ) 1385 1378 7 1% 7 0 0 0 0 1216 158
ठाणे ( नवी मुंबई महानगरपालिका ) 2349 2323 26 1% 1 18 0 6 1 1966 349
ठाणे ( कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका ) 21864 21770 94 0% 9 83 1 1 0 6721 15114
ठाणे ( उल्हासनगर महानगरपालिका ) 2105 1949 156 7% 2 66 88 0 0 1650 293
ठाणे ( ठाणे महानगरपालिका ) 4668 4609 59 1% 16 34 0 6 3 3308 1290
ठाणे ( मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ) 5572 5446 126 2% 1 124 0 1 0 4341 1088
ठाणे ( भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका ) 3285 2997 288 9% 0 276 12 0 0 2820 171
चंद्रपूर ( चंद्रपूर महानगरपालिका ) 443 434 9 2% 9 0 0 0 0 381 48
नागपूर ( नागपूर महानगरपालिका ) 2851 2795 56 2% 4 40 0 12 0 2312 465
अहमदनगर ( अहमदनगर महानगरपालिका ) 652 558 94 14% 6 88 0 0 0 501 57
धुळे ( धुळे महानगरपालिका ) 1562 1504 58 4% 5 52 1 0 0 1353 151
जळगाव ( जळगाव महानगरपालिका ) 688 579 109 16% 0 88 21 0 0 528 51
नाशिक ( नाशिक महानगरपालिका ) 1764 1745 19 1% 2 17 0 0 0 1339 400
नाशिक ( मालेगाव महानगरपालिका ) 467 384 83 18% 55 0 28 0 0 364 18
कोल्हापूर ( कोल्हापूर महानगरपालिका ) 799 790 9 1% 0 9 0 0 0 665 125
पुणे ( पुणे महानगरपालिका ) 10139 10073 66 1% 3 60 0 3 0 8316 1711
पुणे ( पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ) 5671 5622 49 1% 3 46 0 0 0 4870 718
सांगली ( सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका ) 797 711 86 11% 32 53 1 0 0 647 64
सोलापूर ( सोलापूर महानगरपालिका ) 1674 1667 7 0% 6 0 1 0 0 1397 258
जिल्हा परिषद 54170 51855 2315 4% 106 1497 42 648 22 45725 5900
एकूण 298380 285218 13162 4% 2158 6618 315 3757 314 234487 49429
Back to Top