तक्रार अहवाल

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर वाटप पुनर्वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद (समाधानी) बंद (असमाधानी)
जिल्हाधिकारी 102580 95849 6731 7% 1242 2629 42 2644 174 83345 11834
पोलीस 35692 33703 1989 6% 912 446 54 462 115 29148 4388
अकोला ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 331 323 8 2% 4 4 0 0 0 299 24
अमरावती ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 203 197 6 3% 6 0 0 0 0 179 18
अमरावती ( शहरी - आयुक्तालय ) 240 238 2 1% 2 0 0 0 0 218 20
बुलडाणा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 379 365 14 4% 13 0 1 0 0 329 33
वाशिम ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 187 160 27 14% 24 0 3 0 0 149 11
यवतमाळ ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 611 598 13 2% 11 0 2 0 0 567 25
औरंगाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 338 333 5 1% 4 0 1 0 0 300 30
औरंगाबाद ( शहरी - आयुक्तालय ) 824 793 31 4% 27 0 4 0 0 649 139
बीड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 505 470 35 7% 12 21 0 2 0 402 61
हिंगोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 151 105 46 30% 42 0 4 0 0 95 10
जालना ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 283 261 22 8% 21 0 1 0 0 236 24
लातूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 313 297 16 5% 8 1 3 4 0 273 24
नांदेड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 315 263 52 17% 48 0 4 0 0 252 11
उस्मानाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 306 264 42 14% 39 3 0 0 0 250 14
परभणी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 287 234 53 18% 13 39 1 0 0 211 23
मुंबई शहर ( शहरी - आयुक्तालय ) 6251 6019 232 4% 36 41 1 138 16 4819 1178
मुंबई उपनगर ( शहरी - आयुक्तालय ) 713 673 40 6% 39 0 1 0 0 558 115
पालघर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 729 688 41 6% 41 0 0 0 0 590 95
रायगड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 502 481 21 4% 12 9 0 0 0 426 55
रत्नागिरी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 250 232 18 7% 7 0 0 11 0 194 38
सिंधुदुर्ग ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 143 139 4 3% 3 0 1 0 0 118 21
ठाणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1655 1600 55 3% 28 5 2 20 0 1409 188
ठाणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 4289 4069 220 5% 64 121 1 23 11 3485 563
भंडारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 125 117 8 6% 8 0 0 0 0 111 6
चंद्रपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 155 150 5 3% 0 5 0 0 0 129 19
गडचिरोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 57 55 2 4% 2 0 0 0 0 52 3
गोंदिया ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 137 133 4 3% 4 0 0 0 0 124 6
नागपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 146 125 21 14% 17 0 4 0 0 112 13
नागपूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 935 907 28 3% 13 4 2 9 0 795 111
वर्धा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 203 191 12 6% 10 0 2 0 0 170 18
अहमदनगर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1278 1192 86 7% 29 57 0 0 0 1088 100
धुळे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 353 342 11 3% 11 0 0 0 0 302 37
जळगाव ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 513 480 33 6% 16 0 0 17 0 424 54
नंदुरबार ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 186 176 10 5% 10 0 0 0 0 156 17
नाशिक ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 671 651 20 3% 19 0 1 0 0 554 97
नाशिक ( शहरी - आयुक्तालय ) 680 659 21 3% 21 0 0 0 0 572 87
कोल्हापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 557 498 59 11% 12 0 1 46 0 444 30
पुणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1838 1648 190 10% 25 16 0 72 77 1465 182
पुणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 5529 5230 299 5% 81 110 7 97 4 4615 585
सांगली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 367 319 48 13% 35 10 3 0 0 290 23
सातारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 833 817 16 2% 0 0 0 15 1 704 105
सोलापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 866 837 29 3% 15 0 0 8 6 738 96
सोलापूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 438 374 64 15% 60 0 4 0 0 295 79
महानगरपालिका 95422 92276 3146 3% 616 2237 191 85 17 65792 25991
अकोला ( अकोला महानगरपालिका ) 1106 1089 17 2% 11 0 6 0 0 940 142
अमरावती ( अमरावती महानगरपालिका ) 1701 1670 31 2% 0 30 0 1 0 1473 190
औरंगाबाद ( औरंगाबाद महानगरपालिका ) 1518 1358 160 11% 14 143 3 0 0 1158 192
लातूर ( लातूर महानगरपालिका ) 463 445 18 4% 3 15 0 0 0 404 38
नांदेड ( नांदेड-वाघाला महानगरपालिका ) 745 736 9 1% 3 6 0 0 0 632 104
परभणी ( परभणी महानगरपालिका ) 560 553 7 1% 7 0 0 0 0 452 96
मुंबई शहर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 5844 5624 220 4% 3 172 0 36 9 4733 851
मुंबई उपनगर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 12628 12123 505 4% 9 474 0 20 2 10163 1879
पालघर ( वसई-विरार महानगरपालिका ) 4166 4047 119 3% 0 119 0 0 0 3708 329
रायगड ( पनवेल महानगरपालिका ) 1301 1287 14 1% 14 0 0 0 0 1130 150
ठाणे ( नवी मुंबई महानगरपालिका ) 2200 2185 15 1% 1 5 0 3 6 1852 326
ठाणे ( कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका ) 21698 21625 73 0% 2 71 0 0 0 6598 15099
ठाणे ( उल्हासनगर महानगरपालिका ) 2074 1855 219 11% 7 124 88 0 0 1563 285
ठाणे ( ठाणे महानगरपालिका ) 4469 4420 49 1% 13 28 0 8 0 3157 1246
ठाणे ( मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ) 5334 5195 139 3% 2 135 0 2 0 4122 1061
ठाणे ( भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका ) 3046 2640 406 13% 6 388 12 0 0 2447 164
चंद्रपूर ( चंद्रपूर महानगरपालिका ) 405 401 4 1% 4 0 0 0 0 357 44
नागपूर ( नागपूर महानगरपालिका ) 2740 2720 20 1% 1 18 1 0 0 2256 456
अहमदनगर ( अहमदनगर महानगरपालिका ) 636 547 89 14% 7 81 1 0 0 486 56
धुळे ( धुळे महानगरपालिका ) 1519 1453 66 4% 2 64 0 0 0 1293 148
जळगाव ( जळगाव महानगरपालिका ) 654 559 95 15% 3 71 21 0 0 509 50
नाशिक ( नाशिक महानगरपालिका ) 1625 1605 20 1% 0 20 0 0 0 1253 339
नाशिक ( मालेगाव महानगरपालिका ) 453 360 93 21% 67 0 26 0 0 329 17
कोल्हापूर ( कोल्हापूर महानगरपालिका ) 759 744 15 2% 0 15 0 0 0 622 119
पुणे ( पुणे महानगरपालिका ) 9643 9517 126 1% 7 104 0 15 0 7760 1625
पुणे ( पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ) 5314 5213 101 2% 1 100 0 0 0 4495 676
सांगली ( सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका ) 780 708 72 9% 17 54 1 0 0 644 64
सोलापूर ( सोलापूर महानगरपालिका ) 1602 1597 5 0% 5 0 0 0 0 1345 245
जिल्हा परिषद 52001 49629 2372 5% 114 1494 40 645 79 43766 5686
एकूण 285695 271457 14238 5% 2884 6806 327 3836 385 222051 47899
Back to Top