तक्रार अहवाल

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर वाटप पुनर्वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद (समाधानी) बंद (असमाधानी)
जिल्हाधिकारी 146210 135416 10794 7% 770 4936 56 4728 304 119720 15359
पोलीस 52994 49319 3675 7% 1865 774 110 901 25 43465 5577
अकोला ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 550 540 10 2% 5 5 0 0 0 489 49
अमरावती ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 288 266 22 8% 22 0 0 0 0 243 23
अमरावती ( शहरी - आयुक्तालय ) 332 326 6 2% 6 0 0 0 0 289 36
बुलडाणा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 622 596 26 4% 24 0 2 0 0 537 59
वाशिम ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 339 226 113 33% 98 0 15 0 0 214 12
यवतमाळ ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 998 959 39 4% 35 0 4 0 0 918 37
औरंगाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 562 538 24 4% 20 0 4 0 0 486 46
औरंगाबाद ( शहरी - आयुक्तालय ) 1366 1333 33 2% 32 0 1 0 0 1173 158
बीड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 770 710 60 8% 33 25 1 1 0 632 78
हिंगोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 241 215 26 11% 21 0 5 0 0 205 10
जालना ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 418 382 36 9% 36 0 0 0 0 333 43
लातूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 481 444 37 8% 22 2 3 10 0 406 37
नांदेड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 491 345 146 30% 133 0 13 0 0 328 14
उस्मानाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 459 423 36 8% 11 25 0 0 0 391 23
परभणी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 406 282 124 31% 79 33 12 0 0 255 27
मुंबई शहर ( शहरी - आयुक्तालय ) 8636 8143 493 6% 65 83 1 325 19 6663 1425
मुंबई उपनगर ( शहरी - आयुक्तालय ) 931 843 88 9% 88 0 0 0 0 703 136
पालघर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1198 1160 38 3% 38 0 0 0 0 1035 125
रायगड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 863 821 42 5% 27 15 0 0 0 732 86
रत्नागिरी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 392 362 30 8% 12 0 0 18 0 305 56
सिंधुदुर्ग ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 213 189 24 11% 22 0 2 0 0 167 22
ठाणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 2104 2037 67 3% 51 2 0 14 0 1803 233
ठाणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 6116 5765 351 6% 131 135 18 66 1 5088 648
भंडारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 209 194 15 7% 15 0 0 0 0 181 13
चंद्रपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 258 242 16 6% 7 9 0 0 0 220 22
गडचिरोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 82 59 23 28% 20 0 3 0 0 55 3
गोंदिया ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 295 269 26 9% 20 3 0 3 0 250 11
नागपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 252 228 24 10% 21 0 3 0 0 214 14
नागपूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 1225 1166 59 5% 21 9 0 28 1 1030 136
वर्धा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 289 271 18 6% 17 0 1 0 0 247 24
अहमदनगर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 2006 1756 250 12% 90 160 0 0 0 1621 129
धुळे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 735 684 51 7% 51 0 0 0 0 600 84
जळगाव ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 902 845 57 6% 42 0 0 15 0 777 63
नंदुरबार ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 279 265 14 5% 14 0 0 0 0 238 28
नाशिक ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1020 982 38 4% 38 0 0 0 0 843 119
नाशिक ( शहरी - आयुक्तालय ) 935 913 22 2% 22 0 0 0 0 805 105
कोल्हापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 896 854 42 5% 33 6 1 2 0 786 61
पुणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 2590 2313 277 11% 64 12 1 198 2 2068 203
पुणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 8185 7719 466 6% 129 250 1 86 0 6895 770
सांगली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 643 571 72 11% 64 0 8 0 0 543 28
सातारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1274 1223 51 4% 35 0 0 16 0 1072 149
सोलापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1444 1277 167 12% 46 0 0 119 2 1151 126
सोलापूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 662 583 79 12% 68 0 11 0 0 474 106
महानगरपालिका 128678 122401 6277 5% 1041 4708 181 330 17 91800 30205
अकोला ( अकोला महानगरपालिका ) 1612 1569 43 3% 41 0 2 0 0 1352 212
अमरावती ( अमरावती महानगरपालिका ) 2375 2303 72 3% 2 70 0 0 0 2053 246
औरंगाबाद ( औरंगाबाद महानगरपालिका ) 2037 1746 291 14% 36 254 1 0 0 1515 227
लातूर ( लातूर महानगरपालिका ) 564 501 63 11% 19 44 0 0 0 455 46
नांदेड ( नांदेड-वाघाला महानगरपालिका ) 920 917 3 0% 0 3 0 0 0 785 129
परभणी ( परभणी महानगरपालिका ) 753 735 18 2% 18 0 0 0 0 624 112
मुंबई शहर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 9561 9070 491 5% 2 296 0 183 10 7857 1182
मुंबई उपनगर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 21745 19932 1813 8% 5 1722 0 82 4 16214 3509
पालघर ( वसई-विरार महानगरपालिका ) 6472 5749 723 11% 4 719 0 0 0 5278 454
रायगड ( पनवेल महानगरपालिका ) 1899 1876 23 1% 21 0 2 0 0 1658 218
ठाणे ( नवी मुंबई महानगरपालिका ) 3211 3139 72 2% 7 50 0 13 2 2692 442
ठाणे ( कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका ) 23282 23119 163 1% 2 161 0 0 0 7762 15409
ठाणे ( उल्हासनगर महानगरपालिका ) 2473 2369 104 4% 3 101 0 0 0 2055 306
ठाणे ( ठाणे महानगरपालिका ) 5744 5658 86 1% 5 60 0 21 0 4211 1441
ठाणे ( मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ) 6932 6750 182 3% 3 171 0 7 1 5538 1201
ठाणे ( भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका ) 4225 3891 334 8% 3 328 1 2 0 3694 193
चंद्रपूर ( चंद्रपूर महानगरपालिका ) 639 628 11 2% 11 0 0 0 0 565 63
नागपूर ( नागपूर महानगरपालिका ) 3617 3551 66 2% 5 61 0 0 0 2959 587
अहमदनगर ( अहमदनगर महानगरपालिका ) 789 699 90 11% 22 64 4 0 0 621 78
धुळे ( धुळे महानगरपालिका ) 1921 1791 130 7% 31 98 1 0 0 1623 168
जळगाव ( जळगाव महानगरपालिका ) 942 682 260 28% 1 220 39 0 0 627 55
नाशिक ( नाशिक महानगरपालिका ) 2455 2416 39 2% 1 38 0 0 0 1853 558
नाशिक ( मालेगाव महानगरपालिका ) 604 541 63 10% 27 0 36 0 0 519 22
कोल्हापूर ( कोल्हापूर महानगरपालिका ) 1066 1025 41 4% 14 26 1 0 0 877 146
पुणे ( पुणे महानगरपालिका ) 12081 11897 184 2% 2 160 0 22 0 9926 1951
पुणे ( पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ) 6728 6669 59 1% 1 58 0 0 0 5822 831
सांगली ( सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका ) 933 916 17 2% 11 4 2 0 0 837 76
सोलापूर ( सोलापूर महानगरपालिका ) 2460 2262 198 8% 169 0 29 0 0 1918 343
जिल्हा परिषद 73458 68214 5244 7% 199 2864 52 2074 55 60659 7381
एकूण 401340 375350 25990 6% 3875 13282 399 8033 401 315644 58522
Back to Top