तक्रार अहवाल

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर वाटप पुनर्वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद (समाधानी) बंद (असमाधानी)
जिल्हाधिकारी 174818 162074 12744 7% 915 6331 48 4700 750 144101 17674
पोलीस 64502 59953 4549 7% 2502 1045 153 827 22 53348 6483
अकोला ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 729 703 26 4% 19 7 0 0 0 634 70
अमरावती ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 366 342 24 7% 19 0 5 0 0 315 27
अमरावती ( शहरी - आयुक्तालय ) 401 392 9 2% 8 0 1 0 0 349 40
बुलडाणा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 776 738 38 5% 34 4 0 0 0 662 76
वाशिम ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 504 226 278 55% 247 0 31 0 0 214 12
यवतमाळ ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1286 1245 41 3% 39 0 2 0 0 1190 48
औरंगाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 743 667 76 10% 56 0 20 0 0 604 61
औरंगाबाद ( शहरी - आयुक्तालय ) 1714 1663 51 3% 46 1 4 0 0 1493 170
बीड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 993 893 100 10% 32 60 1 7 0 812 79
हिंगोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 312 290 22 7% 22 0 0 0 0 277 13
जालना ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 550 520 30 5% 30 0 0 0 0 470 45
लातूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 586 544 42 7% 29 2 2 9 0 504 40
नांदेड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 638 428 210 33% 182 0 28 0 0 405 22
उस्मानाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 603 534 69 11% 32 37 0 0 0 505 29
परभणी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 466 367 99 21% 76 15 8 0 0 337 29
मुंबई शहर ( शहरी - आयुक्तालय ) 10125 9889 236 2% 97 11 1 121 6 8243 1639
मुंबई उपनगर ( शहरी - आयुक्तालय ) 1024 914 110 11% 110 0 0 0 0 771 143
पालघर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1316 1265 51 4% 47 0 4 0 0 1133 131
रायगड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1111 1065 46 4% 38 7 1 0 0 946 118
रत्नागिरी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 519 501 18 3% 13 0 0 5 0 426 74
सिंधुदुर्ग ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 271 248 23 8% 21 0 2 0 0 224 24
ठाणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 2375 2302 73 3% 73 0 0 0 0 2022 269
ठाणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 7248 6933 315 4% 156 34 18 107 0 6205 712
ठाणे ( मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय कार्यालय ) 319 41 278 87% 0 277 0 0 1 32 9
भंडारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 250 238 12 5% 12 0 0 0 0 222 14
चंद्रपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 325 279 46 14% 8 38 0 0 0 256 23
गडचिरोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 99 74 25 25% 20 0 5 0 0 71 3
गोंदिया ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 379 345 34 9% 28 6 0 0 0 321 24
नागपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 307 281 26 8% 25 0 1 0 0 264 16
नागपूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 1495 1384 111 7% 28 22 0 61 0 1220 162
वर्धा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 370 347 23 6% 23 0 0 0 0 314 28
अहमदनगर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 2478 2231 247 10% 117 130 0 0 0 2066 161
धुळे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 815 776 39 5% 39 0 0 0 0 675 98
जळगाव ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1212 1131 81 7% 66 0 0 15 0 1045 78
नंदुरबार ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 338 321 17 5% 16 0 1 0 0 292 29
नाशिक ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1238 1168 70 6% 69 0 1 0 0 1040 128
नाशिक ( शहरी - आयुक्तालय ) 1123 1066 57 5% 56 0 1 0 0 948 118
कोल्हापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1117 1070 47 4% 43 3 1 0 0 981 89
पुणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 2987 2583 404 14% 87 27 1 282 7 2344 237
पुणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 10086 9410 676 7% 145 362 2 166 1 8460 916
सांगली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 795 700 95 12% 88 0 7 0 0 663 37
सातारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1548 1484 64 4% 53 2 0 9 0 1299 176
सोलापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1750 1634 116 7% 64 0 0 45 7 1495 139
सोलापूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 772 721 51 7% 46 0 5 0 0 594 126
महानगरपालिका 153693 146754 6939 5% 1627 4688 309 277 38 113542 32914
अकोला ( अकोला महानगरपालिका ) 1993 1815 178 9% 138 3 37 0 0 1579 232
अमरावती ( अमरावती महानगरपालिका ) 2845 2830 15 1% 0 15 0 0 0 2511 314
औरंगाबाद ( औरंगाबाद महानगरपालिका ) 2415 2199 216 9% 45 162 9 0 0 1938 258
लातूर ( लातूर महानगरपालिका ) 675 539 136 20% 58 76 2 0 0 493 46
नांदेड ( नांदेड-वाघाला महानगरपालिका ) 1062 1057 5 0% 0 5 0 0 0 901 148
परभणी ( परभणी महानगरपालिका ) 892 863 29 3% 26 0 3 0 0 736 128
मुंबई शहर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 12126 11672 454 4% 24 324 0 74 32 10167 1481
मुंबई उपनगर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 28837 27294 1543 5% 84 1389 2 67 1 22843 4393
पालघर ( वसई-विरार महानगरपालिका ) 8213 7591 622 8% 0 622 0 0 0 7032 555
रायगड ( पनवेल महानगरपालिका ) 2483 2460 23 1% 21 0 2 0 0 2181 264
ठाणे ( नवी मुंबई महानगरपालिका ) 3916 3812 104 3% 23 32 0 46 3 3291 521
ठाणे ( कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका ) 24023 23676 347 1% 3 343 0 1 0 8298 15457
ठाणे ( उल्हासनगर महानगरपालिका ) 2971 2703 268 9% 12 256 0 0 0 2340 333
ठाणे ( ठाणे महानगरपालिका ) 6745 6490 255 4% 2 204 0 49 0 4879 1607
ठाणे ( मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ) 8038 7940 98 1% 9 86 0 1 2 6563 1369
ठाणे ( भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका ) 4809 4725 84 2% 21 62 1 0 0 4460 256
चंद्रपूर ( चंद्रपूर महानगरपालिका ) 815 797 18 2% 15 0 3 0 0 711 86
नागपूर ( नागपूर महानगरपालिका ) 4365 4292 73 2% 2 64 0 7 0 3553 733
अहमदनगर ( अहमदनगर महानगरपालिका ) 937 850 87 9% 14 73 0 0 0 758 87
धुळे ( धुळे महानगरपालिका ) 2212 1962 250 11% 49 198 3 0 0 1777 185
जळगाव ( जळगाव महानगरपालिका ) 1113 724 389 35% 0 336 53 0 0 664 59
नाशिक ( नाशिक महानगरपालिका ) 2929 2883 46 2% 0 46 0 0 0 2244 633
नाशिक ( मालेगाव महानगरपालिका ) 705 625 80 11% 33 0 47 0 0 600 25
कोल्हापूर ( कोल्हापूर महानगरपालिका ) 1293 1278 15 1% 0 15 0 0 0 1113 164
पुणे ( पुणे महानगरपालिका ) 14572 14385 187 1% 1 154 0 32 0 12161 2195
पुणे ( पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ) 7455 7239 216 3% 1 215 0 0 0 6331 905
सांगली ( सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका ) 1082 1049 33 3% 23 8 2 0 0 965 84
सोलापूर ( सोलापूर महानगरपालिका ) 3314 3004 310 9% 251 0 59 0 0 2544 396
जिल्हा परिषद 91268 83724 7544 8% 497 3507 232 2992 316 74613 8939
एकूण 484281 452505 31776 7% 5541 15571 742 8796 1126 385604 66010
Back to Top