तक्रार अहवाल

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर वाटप पुनर्वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद (समाधानी) बंद (असमाधानी)
जिल्हाधिकारी 73824 70228 3596 5% 447 1403 16 1606 124 60891 9038
पोलीस 25436 24153 1283 5% 493 295 51 427 17 20511 3470
अकोला ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 216 211 5 2% 0 5 0 0 0 191 19
अमरावती ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 159 156 3 2% 3 0 0 0 0 142 14
अमरावती ( शहरी - आयुक्तालय ) 190 189 1 1% 1 0 0 0 0 174 15
बुलडाणा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 264 257 7 3% 7 0 0 0 0 231 23
वाशिम ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 132 123 9 7% 8 0 1 0 0 114 9
यवतमाळ ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 475 461 14 3% 11 0 3 0 0 440 21
औरंगाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 239 237 2 1% 2 0 0 0 0 211 22
औरंगाबाद ( शहरी - आयुक्तालय ) 576 560 16 3% 12 4 0 0 0 436 124
बीड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 371 351 20 5% 2 15 0 3 0 294 54
हिंगोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 92 82 10 11% 9 0 1 0 0 77 5
जालना ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 183 173 10 5% 10 0 0 0 0 158 15
लातूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 246 236 10 4% 5 0 0 5 0 218 18
नांदेड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 237 206 31 13% 31 0 0 0 0 195 10
उस्मानाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 233 227 6 3% 6 0 0 0 0 212 10
परभणी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 222 196 26 12% 3 23 0 0 0 174 22
मुंबई शहर ( शहरी - आयुक्तालय ) 4487 4386 101 2% 10 5 1 81 4 3417 928
मुंबई उपनगर ( शहरी - आयुक्तालय ) 413 401 12 3% 12 0 0 0 0 321 77
पालघर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 504 465 39 8% 31 0 8 0 0 387 78
रायगड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 383 371 12 3% 3 9 0 0 0 328 43
रत्नागिरी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 157 150 7 4% 2 0 0 5 0 123 26
सिंधुदुर्ग ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 119 115 4 3% 4 0 0 0 0 100 15
ठाणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1352 1250 102 8% 13 13 0 72 4 1092 149
ठाणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 3050 2853 197 6% 31 113 4 48 1 2349 478
भंडारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 90 88 2 2% 2 0 0 0 0 82 6
चंद्रपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 122 119 3 2% 0 3 0 0 0 101 18
गडचिरोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 45 44 1 2% 1 0 0 0 0 42 2
गोंदिया ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 97 95 2 2% 1 1 0 0 0 92 3
नागपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 110 96 14 13% 13 0 1 0 0 85 11
नागपूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 686 664 22 3% 8 5 0 9 0 581 79
वर्धा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 136 127 9 7% 9 0 0 0 0 112 14
अहमदनगर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 897 845 52 6% 7 41 4 0 0 770 73
धुळे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 264 245 19 7% 13 0 6 0 0 217 18
जळगाव ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 340 325 15 4% 2 0 0 13 0 285 38
नंदुरबार ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 108 101 7 6% 6 0 1 0 0 88 13
नाशिक ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 496 488 8 2% 8 0 0 0 0 412 72
नाशिक ( शहरी - आयुक्तालय ) 465 462 3 1% 3 0 0 0 0 393 67
कोल्हापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 392 348 44 11% 15 0 1 28 0 327 19
पुणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1340 1296 44 3% 12 4 0 27 1 1126 148
पुणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 3865 3554 311 8% 136 27 19 123 6 3049 487
सांगली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 253 225 28 11% 2 26 0 0 0 204 21
सातारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 568 560 8 1% 5 0 0 2 1 468 88
सोलापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 577 555 22 4% 9 1 1 11 0 484 71
सोलापूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 269 260 9 3% 9 0 0 0 0 209 47
महानगरपालिका 68594 66446 2148 3% 554 1397 86 106 5 43322 22888
अकोला ( अकोला महानगरपालिका ) 710 699 11 2% 10 0 1 0 0 606 79
अमरावती ( अमरावती महानगरपालिका ) 1229 1205 24 2% 2 22 0 0 0 1070 132
औरंगाबाद ( औरंगाबाद महानगरपालिका ) 1116 993 123 11% 11 112 0 0 0 836 153
लातूर ( लातूर महानगरपालिका ) 353 342 11 3% 0 11 0 0 0 308 29
नांदेड ( नांदेड-वाघाला महानगरपालिका ) 548 545 3 1% 2 1 0 0 0 450 91
परभणी ( परभणी महानगरपालिका ) 388 383 5 1% 5 0 0 0 0 312 72
मुंबई शहर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 3264 3087 177 5% 15 118 0 43 1 2569 498
मुंबई उपनगर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 6711 6350 361 5% 24 284 0 50 3 5117 1181
पालघर ( वसई-विरार महानगरपालिका ) 2492 2457 35 1% 2 33 0 0 0 2187 261
रायगड ( पनवेल महानगरपालिका ) 754 742 12 2% 12 0 0 0 0 660 80
ठाणे ( नवी मुंबई महानगरपालिका ) 1607 1600 7 0% 1 3 0 2 1 1323 266
ठाणे ( कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका ) 20354 20283 71 0% 17 54 0 0 0 5385 14970
ठाणे ( उल्हासनगर महानगरपालिका ) 1530 1438 92 6% 51 0 41 0 0 1202 236
ठाणे ( ठाणे महानगरपालिका ) 3278 3235 43 1% 8 30 0 5 0 2289 939
ठाणे ( मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ) 3922 3817 105 3% 11 92 1 1 0 2897 906
ठाणे ( भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका ) 1349 1177 172 13% 23 144 5 0 0 1030 139
चंद्रपूर ( चंद्रपूर महानगरपालिका ) 244 240 4 2% 4 0 0 0 0 212 28
नागपूर ( नागपूर महानगरपालिका ) 2019 1979 40 2% 2 38 0 0 0 1616 359
अहमदनगर ( अहमदनगर महानगरपालिका ) 505 457 48 10% 16 30 2 0 0 408 47
धुळे ( धुळे महानगरपालिका ) 1192 1132 60 5% 3 57 0 0 0 1004 128
जळगाव ( जळगाव महानगरपालिका ) 432 394 38 9% 3 31 4 0 0 359 35
नाशिक ( नाशिक महानगरपालिका ) 997 964 33 3% 1 32 0 0 0 794 167
नाशिक ( मालेगाव महानगरपालिका ) 333 280 53 16% 38 0 15 0 0 255 13
कोल्हापूर ( कोल्हापूर महानगरपालिका ) 569 566 3 1% 1 2 0 0 0 475 90
पुणे ( पुणे महानगरपालिका ) 7076 6999 77 1% 13 59 0 5 0 5659 1302
पुणे ( पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ) 3835 3600 235 6% 62 173 0 0 0 3105 492
सांगली ( सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका ) 522 418 104 20% 32 71 1 0 0 363 54
सोलापूर ( सोलापूर महानगरपालिका ) 1066 1064 2 0% 2 0 0 0 0 918 141
जिल्हा परिषद 38496 36728 1768 5% 175 1111 17 439 26 32234 4324
एकूण 206350 197555 8795 4% 1669 4206 170 2578 172 156958 39720
Back to Top