तक्रार अहवाल

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर वाटप पुनर्वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद (समाधानी) बंद (असमाधानी)
जिल्हाधिकारी 116726 107691 9035 8% 2068 3765 121 2897 184 94423 13032
पोलीस 41534 38436 3098 7% 1560 652 118 746 22 33609 4739
अकोला ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 394 382 12 3% 10 2 0 0 0 347 34
अमरावती ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 233 225 8 3% 8 0 0 0 0 206 19
अमरावती ( शहरी - आयुक्तालय ) 263 259 4 2% 4 0 0 0 0 231 23
बुलडाणा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 469 450 19 4% 19 0 0 0 0 408 42
वाशिम ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 217 176 41 19% 40 0 1 0 0 165 11
यवतमाळ ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 709 687 22 3% 14 0 8 0 0 653 31
औरंगाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 417 391 26 6% 21 0 5 0 0 354 33
औरंगाबाद ( शहरी - आयुक्तालय ) 988 951 37 4% 31 0 6 0 0 800 148
बीड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 606 576 30 5% 11 16 0 3 0 504 70
हिंगोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 184 110 74 40% 65 0 9 0 0 100 10
जालना ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 321 279 42 13% 40 0 2 0 0 246 33
लातूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 350 326 24 7% 12 1 3 7 1 298 26
नांदेड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 356 263 93 26% 88 0 5 0 0 252 11
उस्मानाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 354 264 90 25% 87 3 0 0 0 250 14
परभणी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 335 244 91 27% 40 42 9 0 0 220 24
मुंबई शहर ( शहरी - आयुक्तालय ) 7164 6676 488 7% 50 107 1 323 7 5420 1248
मुंबई उपनगर ( शहरी - आयुक्तालय ) 814 764 50 6% 49 0 1 0 0 630 128
पालघर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 902 807 95 11% 88 0 7 0 0 708 99
रायगड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 629 585 44 7% 18 25 1 0 0 507 70
रत्नागिरी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 288 261 27 9% 7 0 0 19 1 217 44
सिंधुदुर्ग ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 155 148 7 5% 6 0 1 0 0 126 21
ठाणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1823 1729 94 5% 58 10 2 24 0 1525 204
ठाणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 4923 4594 329 7% 108 176 2 42 1 4007 588
भंडारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 154 142 12 8% 12 0 0 0 0 129 6
चंद्रपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 205 191 14 7% 0 14 0 0 0 171 20
गडचिरोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 63 56 7 11% 5 0 2 0 0 53 3
गोंदिया ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 181 166 15 8% 10 5 0 0 0 155 9
नागपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 178 148 30 17% 21 0 9 0 0 135 13
नागपूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 1051 1011 40 4% 17 5 0 18 0 890 118
वर्धा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 230 201 29 13% 26 0 3 0 0 181 20
अहमदनगर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1517 1395 122 8% 51 71 0 0 0 1277 111
धुळे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 376 350 26 7% 26 0 0 0 0 311 39
जळगाव ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 636 568 68 11% 19 0 0 49 0 512 55
नंदुरबार ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 216 204 12 6% 12 0 0 0 0 181 21
नाशिक ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 786 746 40 5% 32 0 8 0 0 642 104
नाशिक ( शहरी - आयुक्तालय ) 799 781 18 2% 15 0 3 0 0 686 93
कोल्हापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 664 634 30 5% 16 1 1 11 1 593 41
पुणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 2126 1858 268 13% 135 8 2 116 7 1666 192
पुणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 6461 6107 354 5% 93 163 9 89 0 5450 642
सांगली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 446 382 64 14% 54 2 8 0 0 359 23
सातारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 963 942 21 2% 8 1 0 12 0 819 117
सोलापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1060 972 88 8% 47 0 4 33 4 870 101
सोलापूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 503 435 68 14% 62 0 6 0 0 355 80
महानगरपालिका 105498 101653 3845 4% 869 2590 215 160 11 74431 27140
अकोला ( अकोला महानगरपालिका ) 1281 1243 38 3% 38 0 0 0 0 1067 175
अमरावती ( अमरावती महानगरपालिका ) 1922 1867 55 3% 2 53 0 0 0 1658 206
औरंगाबाद ( औरंगाबाद महानगरपालिका ) 1684 1444 240 14% 58 181 1 0 0 1244 201
लातूर ( लातूर महानगरपालिका ) 508 473 35 7% 20 14 1 0 0 430 43
नांदेड ( नांदेड-वाघाला महानगरपालिका ) 817 803 14 2% 1 13 0 0 0 684 118
परभणी ( परभणी महानगरपालिका ) 625 602 23 4% 23 0 0 0 0 498 100
मुंबई शहर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 7425 7014 411 6% 3 305 0 97 6 5997 1007
मुंबई उपनगर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 14167 13521 646 5% 4 597 0 41 4 11462 2045
पालघर ( वसई-विरार महानगरपालिका ) 4772 4727 45 1% 2 43 0 0 0 4325 401
रायगड ( पनवेल महानगरपालिका ) 1492 1486 6 0% 6 0 0 0 0 1321 163
ठाणे ( नवी मुंबई महानगरपालिका ) 2509 2482 27 1% 1 21 0 5 0 2104 370
ठाणे ( कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका ) 22107 21944 163 1% 12 151 0 0 0 6888 15134
ठाणे ( उल्हासनगर महानगरपालिका ) 2166 2015 151 7% 2 59 90 0 0 1718 297
ठाणे ( ठाणे महानगरपालिका ) 4909 4770 139 3% 39 79 4 16 1 3446 1325
ठाणे ( मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ) 5860 5603 257 4% 2 252 2 1 0 4501 1102
ठाणे ( भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका ) 3506 3209 297 8% 10 272 15 0 0 3029 180
चंद्रपूर ( चंद्रपूर महानगरपालिका ) 492 486 6 1% 6 0 0 0 0 437 49
नागपूर ( नागपूर महानगरपालिका ) 3048 3037 11 0% 0 11 0 0 0 2521 510
अहमदनगर ( अहमदनगर महानगरपालिका ) 689 588 101 15% 10 91 0 0 0 529 59
धुळे ( धुळे महानगरपालिका ) 1639 1527 112 7% 9 103 0 0 0 1373 154
जळगाव ( जळगाव महानगरपालिका ) 772 630 142 18% 1 116 25 0 0 579 51
नाशिक ( नाशिक महानगरपालिका ) 1963 1952 11 1% 0 11 0 0 0 1497 446
नाशिक ( मालेगाव महानगरपालिका ) 501 385 116 23% 86 0 30 0 0 367 18
कोल्हापूर ( कोल्हापूर महानगरपालिका ) 866 840 26 3% 0 26 0 0 0 706 130
पुणे ( पुणे महानगरपालिका ) 10605 10474 131 1% 6 125 0 0 0 8695 1775
पुणे ( पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ) 5998 5928 70 1% 3 67 0 0 0 5184 739
सांगली ( सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका ) 827 800 27 3% 25 0 2 0 0 733 67
सोलापूर ( सोलापूर महानगरपालिका ) 1837 1803 34 2% 28 0 6 0 0 1528 275
जिल्हा परिषद 58035 54591 3444 6% 511 2054 83 707 89 48303 6180
एकूण 321793 302371 19422 6% 5008 9061 537 4510 306 250766 51091
Back to Top