तक्रार अहवाल

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर वाटप पुनर्वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद (समाधानी) बंद (असमाधानी)
जिल्हाधिकारी 128138 117127 11011 9% 2252 4878 41 3626 214 102835 13859
पोलीस 45978 42389 3589 8% 1729 817 82 812 149 37166 5006
अकोला ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 452 424 28 6% 13 14 1 0 0 383 42
अमरावती ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 249 245 4 2% 4 0 0 0 0 225 20
अमरावती ( शहरी - आयुक्तालय ) 301 296 5 2% 5 0 0 0 0 267 27
बुलडाणा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 542 518 24 4% 24 0 0 0 0 466 49
वाशिम ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 258 209 49 19% 47 0 2 0 0 191 11
यवतमाळ ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 841 814 27 3% 25 0 2 0 0 779 34
औरंगाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 469 449 20 4% 18 0 2 0 0 410 36
औरंगाबाद ( शहरी - आयुक्तालय ) 1137 1109 28 2% 28 0 0 0 0 957 150
बीड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 687 651 36 5% 21 13 0 2 0 574 77
हिंगोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 208 155 53 25% 43 0 10 0 0 145 10
जालना ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 360 288 72 20% 69 0 3 0 0 250 33
लातूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 408 374 34 8% 19 1 3 10 1 339 33
नांदेड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 407 297 110 27% 106 0 4 0 0 283 14
उस्मानाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 389 266 123 32% 120 3 0 0 0 250 15
परभणी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 364 244 120 33% 67 42 11 0 0 220 24
मुंबई शहर ( शहरी - आयुक्तालय ) 7622 7039 583 8% 56 184 1 335 7 5701 1291
मुंबई उपनगर ( शहरी - आयुक्तालय ) 863 794 69 8% 69 0 0 0 0 665 129
पालघर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1029 977 52 5% 50 0 2 0 0 867 107
रायगड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 696 654 42 6% 20 22 0 0 0 575 75
रत्नागिरी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 327 306 21 6% 14 1 0 6 0 251 50
सिंधुदुर्ग ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 168 160 8 5% 6 0 2 0 0 138 22
ठाणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1940 1857 83 4% 45 10 0 28 0 1637 217
ठाणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 5288 5008 280 5% 116 106 3 51 4 4372 607
भंडारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 174 162 12 7% 12 0 0 0 0 154 8
चंद्रपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 234 216 18 8% 2 16 0 0 0 194 21
गडचिरोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 70 56 14 20% 12 0 2 0 0 53 3
गोंदिया ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 211 196 15 7% 12 3 0 0 0 179 9
नागपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 207 168 39 19% 30 1 8 0 0 143 14
नागपूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 1114 1063 51 5% 17 7 0 27 0 941 122
वर्धा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 265 249 16 6% 15 0 1 0 0 220 23
अहमदनगर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1717 1550 167 10% 58 109 0 0 0 1425 117
धुळे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 538 475 63 12% 63 0 0 0 0 434 41
जळगाव ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 789 742 47 6% 35 0 0 12 0 677 61
नंदुरबार ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 244 234 10 4% 10 0 0 0 0 206 26
नाशिक ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 879 859 20 2% 20 0 0 0 0 744 109
नाशिक ( शहरी - आयुक्तालय ) 845 830 15 2% 15 0 0 0 0 733 96
कोल्हापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 757 728 29 4% 22 0 1 6 0 663 53
पुणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 2302 1886 416 18% 64 23 3 202 124 1675 192
पुणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 7201 6745 456 6% 121 257 9 68 1 6044 681
सांगली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 524 448 76 15% 69 1 6 0 0 424 24
सातारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1094 1052 42 4% 28 3 0 11 0 923 128
सोलापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1214 1115 99 8% 32 1 0 54 12 996 117
सोलापूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 561 481 80 14% 74 0 6 0 0 393 88
महानगरपालिका 112156 106550 5606 5% 1204 3971 252 158 21 78684 27639
अकोला ( अकोला महानगरपालिका ) 1369 1345 24 2% 22 0 2 0 0 1151 194
अमरावती ( अमरावती महानगरपालिका ) 2117 2036 81 4% 4 76 1 0 0 1805 221
औरंगाबाद ( औरंगाबाद महानगरपालिका ) 1804 1525 279 15% 25 254 0 0 0 1301 207
लातूर ( लातूर महानगरपालिका ) 530 473 57 11% 42 14 1 0 0 430 43
नांदेड ( नांदेड-वाघाला महानगरपालिका ) 858 857 1 0% 0 1 0 0 0 733 122
परभणी ( परभणी महानगरपालिका ) 684 672 12 2% 12 0 0 0 0 565 107
मुंबई शहर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 8061 7709 352 4% 5 265 0 77 5 6588 1080
मुंबई उपनगर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 15954 14837 1117 7% 79 997 0 28 13 12574 2203
पालघर ( वसई-विरार महानगरपालिका ) 5157 4935 222 4% 6 216 0 0 0 4522 410
रायगड ( पनवेल महानगरपालिका ) 1602 1592 10 1% 10 0 0 0 0 1409 176
ठाणे ( नवी मुंबई महानगरपालिका ) 2744 2704 40 1% 4 28 0 7 1 2306 390
ठाणे ( कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका ) 22482 22043 439 2% 73 363 0 3 0 6974 15141
ठाणे ( उल्हासनगर महानगरपालिका ) 2262 2043 219 10% 12 111 96 0 0 1743 298
ठाणे ( ठाणे महानगरपालिका ) 5110 4901 209 4% 34 155 1 17 2 3565 1332
ठाणे ( मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ) 6158 5867 291 5% 9 281 0 1 0 4735 1121
ठाणे ( भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका ) 3828 3409 419 11% 12 387 20 0 0 3219 183
चंद्रपूर ( चंद्रपूर महानगरपालिका ) 541 537 4 1% 4 0 0 0 0 484 53
नागपूर ( नागपूर महानगरपालिका ) 3279 3231 48 1% 4 36 0 8 0 2691 534
अहमदनगर ( अहमदनगर महानगरपालिका ) 720 609 111 15% 15 95 1 0 0 550 59
धुळे ( धुळे महानगरपालिका ) 1752 1572 180 10% 17 161 2 0 0 1415 155
जळगाव ( जळगाव महानगरपालिका ) 844 650 194 23% 4 159 31 0 0 598 52
नाशिक ( नाशिक महानगरपालिका ) 2120 2094 26 1% 3 21 2 0 0 1616 472
नाशिक ( मालेगाव महानगरपालिका ) 538 401 137 25% 106 0 31 0 0 379 18
कोल्हापूर ( कोल्हापूर महानगरपालिका ) 916 894 22 2% 1 21 0 0 0 761 132
पुणे ( पुणे महानगरपालिका ) 11029 10763 266 2% 14 235 0 17 0 8944 1812
पुणे ( पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ) 6229 6133 96 2% 1 95 0 0 0 5360 762
सांगली ( सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका ) 861 806 55 6% 50 0 5 0 0 739 67
सोलापूर ( सोलापूर महानगरपालिका ) 2071 1912 159 8% 142 0 17 0 0 1617 295
जिल्हा परिषद 64309 60092 4217 7% 282 2512 63 1258 102 53158 6657
एकूण 350581 326158 24423 7% 5467 12178 438 5854 486 271843 53161
Back to Top