तक्रार अहवाल

प्रशासकीय प्रकार विभागणी जिल्हा एकूण तक्रारी निराकरण प्रलंबित प्रलंबित% सादर वाटप पुनर्वाटप अभिप्रायासाठी अग्रेषित अभिप्राय प्राप्त बंद (समाधानी) बंद (असमाधानी)
जिल्हाधिकारी 89779 84062 5717 6% 640 2607 43 2262 165 72985 10436
पोलीस 31203 29354 1849 6% 709 471 57 549 63 25217 3982
अकोला ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 279 268 11 4% 4 6 0 1 0 247 20
अमरावती ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 177 171 6 3% 5 0 1 0 0 155 15
अमरावती ( शहरी - आयुक्तालय ) 217 213 4 2% 4 0 0 0 0 194 18
बुलडाणा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 319 308 11 3% 11 0 0 0 0 280 24
वाशिम ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 164 151 13 8% 13 0 0 0 0 139 11
यवतमाळ ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 545 537 8 1% 7 0 1 0 0 510 23
औरंगाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 294 287 7 2% 7 0 0 0 0 258 27
औरंगाबाद ( शहरी - आयुक्तालय ) 727 698 29 4% 27 2 0 0 0 562 132
बीड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 429 413 16 4% 6 7 0 3 0 349 60
हिंगोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 124 97 27 22% 27 0 0 0 0 83 10
जालना ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 246 227 19 8% 17 0 2 0 0 200 24
लातूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 277 266 11 4% 5 0 2 4 0 245 21
नांदेड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 287 258 29 10% 26 0 3 0 0 243 11
उस्मानाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 277 264 13 5% 13 0 0 0 0 250 14
परभणी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 261 215 46 18% 27 18 1 0 0 193 22
मुंबई शहर ( शहरी - आयुक्तालय ) 5427 5303 124 2% 19 12 1 89 3 4200 1072
मुंबई उपनगर ( शहरी - आयुक्तालय ) 570 537 33 6% 33 0 0 0 0 445 91
पालघर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 626 593 33 5% 28 0 5 0 0 493 87
रायगड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 446 429 17 4% 7 10 0 0 0 381 48
रत्नागिरी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 203 187 16 8% 5 0 0 10 1 155 32
सिंधुदुर्ग ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 136 134 2 1% 2 0 0 0 0 113 21
ठाणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1531 1441 90 6% 21 9 0 60 0 1256 168
ठाणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 3741 3415 326 9% 57 169 8 91 1 2894 513
भंडारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 109 101 8 7% 8 0 0 0 0 94 6
चंद्रपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 134 129 5 4% 2 3 0 0 0 111 18
गडचिरोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 55 48 7 13% 7 0 0 0 0 45 3
गोंदिया ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 114 110 4 4% 2 2 0 0 0 106 3
नागपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 128 116 12 9% 11 0 1 0 0 104 12
नागपूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 858 821 37 4% 9 0 0 28 0 717 99
वर्धा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 182 157 25 14% 17 0 8 0 0 142 14
अहमदनगर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1110 1033 77 7% 21 54 2 0 0 945 87
धुळे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 304 275 29 10% 26 0 3 0 0 248 20
जळगाव ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 436 408 28 6% 12 0 0 16 0 356 49
नंदुरबार ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 150 134 16 11% 11 0 5 0 0 117 15
नाशिक ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 604 590 14 2% 14 0 0 0 0 494 94
नाशिक ( शहरी - आयुक्तालय ) 613 601 12 2% 10 0 2 0 0 518 82
कोल्हापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 501 434 67 13% 8 0 1 57 1 405 25
पुणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 1654 1511 143 9% 27 6 0 66 44 1335 172
पुणे ( शहरी - आयुक्तालय ) 4782 4470 312 7% 69 131 7 103 2 3919 540
सांगली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 316 272 44 14% 6 38 0 0 0 250 22
सातारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 707 686 21 3% 6 3 0 10 2 588 98
सोलापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) 747 700 47 6% 23 1 3 11 9 609 85
सोलापूर ( शहरी - आयुक्तालय ) 376 346 30 8% 29 0 1 0 0 269 74
महानगरपालिका 82168 79216 2952 4% 555 2098 129 144 26 54445 24403
अकोला ( अकोला महानगरपालिका ) 880 866 14 2% 13 0 1 0 0 762 103
अमरावती ( अमरावती महानगरपालिका ) 1453 1435 18 1% 4 14 0 0 0 1264 161
औरंगाबाद ( औरंगाबाद महानगरपालिका ) 1327 1208 119 9% 8 110 1 0 0 1034 169
लातूर ( लातूर महानगरपालिका ) 411 403 8 2% 1 7 0 0 0 370 32
नांदेड ( नांदेड-वाघाला महानगरपालिका ) 665 658 7 1% 1 6 0 0 0 561 98
परभणी ( परभणी महानगरपालिका ) 471 469 2 0% 2 0 0 0 0 381 88
मुंबई शहर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 4496 4204 292 6% 8 201 0 59 24 3531 660
मुंबई उपनगर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) 9750 9013 737 8% 21 659 0 55 2 7491 1439
पालघर ( वसई-विरार महानगरपालिका ) 2921 2865 56 2% 21 35 0 0 0 2555 292
रायगड ( पनवेल महानगरपालिका ) 981 966 15 2% 15 0 0 0 0 851 105
ठाणे ( नवी मुंबई महानगरपालिका ) 1939 1922 17 1% 8 8 0 1 0 1610 299
ठाणे ( कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका ) 21142 21040 102 0% 6 95 0 1 0 6078 15028
ठाणे ( उल्हासनगर महानगरपालिका ) 1888 1655 233 12% 13 147 73 0 0 1379 266
ठाणे ( ठाणे महानगरपालिका ) 3990 3924 66 2% 5 57 0 4 0 2763 1143
ठाणे ( मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ) 4615 4436 179 4% 20 158 0 1 0 3427 989
ठाणे ( भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका ) 2315 2093 222 10% 6 212 4 0 0 1909 156
चंद्रपूर ( चंद्रपूर महानगरपालिका ) 326 322 4 1% 4 0 0 0 0 288 34
नागपूर ( नागपूर महानगरपालिका ) 2409 2351 58 2% 8 45 0 5 0 1941 397
अहमदनगर ( अहमदनगर महानगरपालिका ) 571 511 60 11% 4 55 1 0 0 457 53
धुळे ( धुळे महानगरपालिका ) 1330 1261 69 5% 16 53 0 0 0 1118 137
जळगाव ( जळगाव महानगरपालिका ) 552 517 35 6% 2 30 3 0 0 466 46
नाशिक ( नाशिक महानगरपालिका ) 1372 1354 18 1% 1 17 0 0 0 1062 283
नाशिक ( मालेगाव महानगरपालिका ) 400 320 80 20% 58 0 22 0 0 306 14
कोल्हापूर ( कोल्हापूर महानगरपालिका ) 696 681 15 2% 0 15 0 0 0 572 109
पुणे ( पुणे महानगरपालिका ) 8370 8244 126 2% 12 96 0 18 0 6729 1466
पुणे ( पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ) 4589 4533 56 1% 2 54 0 0 0 3916 585
सांगली ( सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका ) 698 670 28 4% 3 24 1 0 0 607 63
सोलापूर ( सोलापूर महानगरपालिका ) 1315 1295 20 2% 18 0 2 0 0 1106 188
जिल्हा परिषद 46169 43904 2265 5% 124 1471 15 642 13 38641 5077
एकूण 249319 236536 12783 5% 2028 6647 244 3597 267 191288 43898
Back to Top