विभाग राज्य पातळी विभागणी जिल्हा तालुका कार्यालय एकूण तक्रारी निराकरण केले प्रलंबित प्रलंबित% सादर केले वाढवलेला नियुक्त केले पुन्हा नियुक्त केले इनपुटसह प्राप्त झाले इनपुटसाठी अग्रेषित केले बंद
कृषी     1540154100%137002000
पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय     23023100%21000000
सहकार्य     1680168100%159000000
सहकार - पणन     10010100%10000000
सहकार - वस्‍त्रोद्योग     202100%2000000
ऊर्जा     1080108100%102000000
पर्यावरण     27027100%27000000
वित्त     30030100%29000000
वित्त - लेखा व कोषागारे     707100%7000000
वित्त - व्यय     202100%2000000
वित्त - सुधारणा     303100%3000000
अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण     69069100%67000000
सामान्य प्रशासन - माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (डी.जी. आई.पी.आर)     21021100%21000000
सामान्य प्रशासन - निवडणूक     16016100%16000000
सामान्य प्रशासन - स्वातंत्र सैनिक / माजी सैनिकांचे कल्याण     505100%5000000
सामान्य प्रशासन - रचना व कार्य पद्धती     13013100%13000000
सामान्य प्रशासन - राजशिष्टाचार     101100%1000000
सामान्य प्रशासन - आरक्षण धोरण     404100%4000000
सामान्य प्रशासन - सेवा     47047100%46000000
उच्च व तंत्र शिक्षण     41041100%38000000
गृह - तुरुंग     606100%6000000
गृह - पोलीस     3960396100%380000010
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क     0000%0000000
गृह - राज्य उत्पादन शुल्क     12012100%12000000
गृह - परिवहन आणि बंदरे     84084100%84000000
गृहनिर्माण     1130113100%111000000
उद्योग     707100%7000000
माहिती तंत्रज्ञान     27027100%26000000
कामगार     39039100%38000000
विधी व न्याय     1040104100%100000000
मराठी भाषा     4400%0000001
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये     20020100%20000000
अल्पसंख्याक विकास     606100%6000000
संसदीय कार्य     808100%8000000
नियोजन     707100%7000000
नियोजन - रोजगार हमी योजना (ईजीएस) / नरेगा     34034100%34000000
सार्वजनिक आरोग्य     1200120100%119000000
सार्वजनिक बांधकाम     145114499%129000000
महसूल,नोंदणी व मुद्रांक     3591358100%347010010
महसूल - वन     43043100%43000000
महसूल - मदत व पुनर्वसन     128212698%124001000
ग्राम विकास     4470447100%442003000
शालेय शिक्षण व क्रीडा     78078100%74000000
कौशल्य विकास व उद्योजकता     15015100%15000000
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य     98098100%96000000
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग     505100%5000000
आदिवासी विकास     808100%8000000
नगर विकास १ - नागरी नियोजन     60060100%57000000
नगर विकास २ - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था     2870287100%276000000
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग     808100%8000000
जलसंधारण     19019100%19000000
जलसंपदा     31031100%29000000
पाणीपुरवठा व स्वच्छता     83083100%79000000
महिला व बाल विकास     35035100%35000000
भव्य एकूण     358783579100%3454016021
Aaple Sarkar - Chatbot परत वर जा